You are currently viewing Ο Πατριάρχης στη γεννήτρια γή του ,την Ίμβρο!

Ο Πατριάρχης στη γεννήτρια γή του ,την Ίμβρο!

Ὡς ἤδη ἠγγέλθη διά σχετικοῦ Ἀνακοινωθέντος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, μετέβη τό Σάββατον, 8ην τ.μ. Ὀκτωβρίου, εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον, προκειμένου νά συγχαρῇ τόν ἐπιτόπιον Ποιμενάρχην, Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, ἐπί τῇ 14ῃ ἐπετείῳ τῆς ἐνθρονίσεως αὐτοῦ, νά εὐχηθῇ εὐλογημένον καί καρποφόρον τό νέον σχολικόν ἔτος εἰς τούς ἐκπαιδευτικούς καί μαθητάς τῶν ὁμογενειακῶν σχολῶν τῆς Νήσου, ἕνα χρόνον μετά τήν τέλεσιν ὑπό τοῦ Ἰδίου τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει λειτουργίας τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου τῆς Νήσου ἐν Ἀγριδίοις (τήν 12ην Ὀκτωβρίου 2015), καί, τέλος, νά συμπροσευχηθῇ κατά τήν χειροτονίαν τοῦ νέου Διακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερολογ. κ. Προκοπίου Μαλλιαρῆ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ἔνθα παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τόν Ἑσπερινόν, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου ὁ χοροστατήσας Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθίαν τῆς ρασοφορίας τοῦ ὑποψηφίου πρός χειροτονίαν, ὅστις διηκόνησεν ἐπί σειράν ἐτῶν τό Ἀναλόγιον τοῦ Ναοῦ, ἐντός κλίματος σεμνῆς λαμπρότητος καί χαρᾶς. Τό προσελθόν πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἐδεήθη ἐκτενῶς ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἐνισχύῃ τόν νέον ἐργάτην τοῦ ἀμπελῶνος Αὐτοῦ, ὁ δέ Ποιμενάρχης, ὁ διαδραματίσας καθοριστικόν ρόλον εἰς τήν πνευματικήν πορείαν τοῦ ὑποψηφίου καί τήν καλλιέργειαν τῆς παρά Θεοῦ κλήσεώς του πρός τήν ἱερωσύνην, ὑπεγράμμισε τάς ἀπό τῆς παιδικῆς ἠλικίας διακρινούσας τόν ὑποδιάκονον Παναγιώτην ἀρετάς τοῦ φόβου Θεοῦ, τῆς ἀγάπης πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τοῦ σεβασμοῦ αὐτοῦ πρός τό τετιμημένον καί ἡγιασμένον ράσον.

Ἡ χειροτονία τοῦ Διακόνου Προκοπίου ἐτελέσθη τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 9ην Ὀκτωβρίου, ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῶ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά πάντων τῶν κληρικῶν τῆς Νήσου. Ὁ προεξάρχων ὡμίλησε μέ στοργήν πρός τόν χειροτονούμενον καί ἔδωκεν αὐτῷ πολυτίμους συμβουλάς καί ὑποθήκας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἀπευθυνόμενος δέ ἀπό στήθους, πρό τῆς διανομῆς τοῦ ἀντιδώρου, εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, ἐπανέλαβε διά μίαν ἀκόμη φοράν τά διακατέχοντα Αὐτόν αἰσθήματα βαθυτάτης ἀγάπης διά τήν ἰδιαιτέραν πατρίδα Αὐτοῦ Νῆσον Ἴμβρον, ἐξήγησε τούς λόγους, δι᾿ οὕς μετωνόμασε τόν χειροτονηθέντα εἰς Προκόπιον καί ὡμίλησε μέ αἰσιοδοξίαν διά τό μέλλον τῆς ἀναγεννωμένης Ἴμβρου, κυρίως χάρις εἰς τήν ἐπάνοδον τῆς ἑλληνοφώνου παιδείας ἐν αὐτῇ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς ἐδέχθη τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, συγγενῶν καί φίλων αὐτοῦ, ὡς καί τῶν ὑπερπληρωσάντων τόν Ναόν πολυαρίθμων πιστῶν.

Ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐπίσημον γεῦμα ἐν Κάστρῳ, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, κατά τό ὁποῖον ὁ Διάκονος Προκόπιος ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην καί τόν σεβασμόν του πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου καί τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην του, καθώς καί τήν συνοχήν καί συγκίνησίν του διά τό ὅτι θά συνεχίσῃ νά διακονῇ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου.

Πρό τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τό χωρίον Του ὁ Πατριάρχης ἐπεθεώρησε τά ἀνακαινιστικά ἔργα εἰς τό παρά τό χωρίον Γλυκύ Κουτλουμουσιανόν Μετόχιον τῶν Ταξιαρχῶν, ὅπου οἱ ἀείμνηστοι Βαρθολομαῖος καί Κύριλλος Κουτλουμουσιανοί οἱ Ἴμβριοι ἔθεσαν τά θεμέλια τῆς παιδείας τῆς Νήσου, διό καί θεωροῦνται φωτισταί αὐτῆς. Σημειωτέον, ὅτι ὁ μέν Οἰκουμενικός Πατριάρχης φέρει τό ὄνομα τοῦ πρώτου ἐξ αὐτῶν, ὁ δέ Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου τό τοῦ δευτέρου, ἐνῷ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐφρόντισε νά δώσῃ εἰς κληρικούς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τά ὀνόματα καί τῶν δύο ἑτέρων ἐκ τῶν αὐταδέλφων τούτων, ἐκ τοῦ Γλυκέος καταγομένων, ἤτοι τῶν Δοσιθέου καί Καισαρίου.

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν, 10ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τό Δημοτικόν Σχολεῖον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί τό χωρίον Γλυκύ, μετέβη εἰς τό Διοικητήριον πρός ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐπάρχου τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel καί ηὐλόγησε τό προφρόνως παρατεθέν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα, ἀναχωρήσας ἐν συνεχείᾳ διά τήν Πόλιν, ἔνθα ἀφίχθη ἀργά τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.