Να γιατί σιωπούσαν…. Χρηματοδότησαν με τροπολογία ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής μία ημέρα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος…

Να γιατί σιωπούσαν…. Χρηματοδότησαν με τροπολογία ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής μία ημέρα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος…

Οι δράσεις του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) , μεταξύ άλλων να χρηματοδοτούνται και από ευρωπαϊκά προγράμματα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 31 Αυγούστου Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν , στη Βουλή τροπολογία υπέρ της εκκλησίας, την οποία ο υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης, χωρίς να φέρει την όποια αντίρρηση την έκανε δεκτή αμέσως.Ισως είναι η πρώτη που Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτουν τροπολογία που ζητά η εκκλησία.

Την επόμενη ημέρα , την 1η Σεπτεμβρίου ο  πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρέθεσε γεύμα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Ειδικότερα η τροπολογία έχει ως εξής:

Άρθρο 64

1. Η δια βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και ποιμαντική επιμόρφωση των Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών των φορέων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α ́ 146) παρέχεται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συνεστήθη με την αριθμ. 1631/896/5.5.2009 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Β ́ 1011/28.5.2009), αποτελεί αυτοτελές εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την αριθμ. 22/128/14.1.2015 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Β ́ 269/25.2.2015). Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού το Ι.Π.Ε. συνάπτει σύμφωνα συνεργασίας με άλλα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α ́ 146) στις οποίες εξειδικεύονται τα προγράμματα, οι διδάσκοντες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α ́ 163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α ́ 163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ ́ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α ́ 222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αποτελεί Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις δ ́ και ε ́ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του π.δ. 57/2007 (Α ́ 59). Η κατά τα ως άνω παρεχόμενη επιμόρφωση των Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των φορέων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α ́146) που παρέχεται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μοριοδοτείται, ως κριτήριο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ζζ ́ της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α ́ 33) και ισχύει.

4. Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για την εκπλήρωση των σκοπών του μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκκλησιαστικούς οργανισμούς και φορείς του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α ́ 146), με Ιερές Μητροπόλεις ή εκκλησιαστικούς οργανισμούς ή φορείς άλλων εκκλησιαστικών κλιμάτων που εδρεύουν εντός χώρας ή και στο εξωτερικό, καθώς και με οργανισμούς ή φορείς άλλων θρησκευτικών δογμάτων.

5. Οι δράσεις του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μπορούν να χρηματοδοτούνται από πόρους της Εκκλησίας ή των συνεργαζόμενων φορέων ή κοινωφελών ιδρυμάτων ή δωρεές, καθώς και από εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκά προγράμματα και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.