Το ανώτατο παράσημο της Ιταλικής Δημοκρατίας απονεμήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Το ανώτατο παράσημο της Ιταλικής Δημοκρατίας απονεμήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Τήν Κυριακήν, 18ην τ.μ. Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς Ἀσσίζην διά νά συμμετάσχῃ εἰς Διεθνές Συνέδριον μέ θέμα «Δίψα δι᾽ Εἰρήνην – Θρησκεῖαι καί Πολιτισμοί ἐν Διαλόγῳ». Πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν, τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης συνηντήθη μετά τοῦ Προέδρου τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Sergio Mattarella, ὁ ὁποῖος μετά μίαν λίαν φιλικήν συνομιλίαν ἀπένειμεν εἰς Αὐτόν τό ἀνώτατον παράσημον τῆς Χώρας του ὡς ἔνδειξιν ἐκτιμήσεως καί ἀναγνωρίσεως τῆς ἐπί 25ετίαν Πατριαρχικῆς διακονίας Του.
Αὔριον, Δευτέραν, ὁ Πατριάρχης θά τιμηθῇ ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Perugia διά τοῦ τίτλου τοῦ ἐπιτίμου Διδάκτορος εἰς τόν τομέα τῶν Διεθνῶν Σχέσεων, ἐνῶ τήν Τρίτην θά συναντηθῇ ἐν Ἀσσίζῃ μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.
Πλείονα διά τήν Πατριαρχικήν ταύτην ἐπίσκεψιν εἰς Ἰταλίαν θά δημοσιευθοῦν μετά τήν ὁλοκλήρωσιν αὐτῆς.