Ι.Μ.Ρεθύμνου: Τίμησαν τα 75 χρόνια από την Μάχη της Κρήτης

Ι.Μ.Ρεθύμνου: Τίμησαν τα 75 χρόνια από την Μάχη της Κρήτης

Με Αρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α και Ε­πί­ση­μη Δο­ξο­λο­γί­α στον Ι­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό των Ει­σο­δί­ων της Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, κα­τά τις ο­ποί­ες προ­ε­ξήρ­χε ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νιος, κο­ρυ­φώ­θη­κε ο ε­ορ­τα­σμός της 75ης Ε­πε­τεί­ου της Μά­χης της Κρή­της, στο Ρέ­θυ­μνο.

Κα­τά την ά­φι­ξη των Ε­πι­σή­μων, τι­μές α­πέ­δω­σε Τι­μη­τι­κό Ά­γη­μα της Ελ­λη­νι­κής Α­στυ­νο­μί­ας, συ­νο­δευ­ό­με­νο α­πό την Ση­μαί­α της Σχο­λής Α­ξι­ω­μα­τι­κών και την Μπάν­τα της ΕΛ.ΑΣ.

Με­τά την Θεί­α Λει­τουρ­γί­α και την Δο­ξο­λο­γί­α στο Μη­τρο­πο­λι­τι­κο Να­ό, οι Αρ­χές με­τέ­βη­σαν στις εγ­κα­τα­στά­σεις του Τμή­μα­τος Δο­κί­μων Α­στυ­φυ­λά­κων Ρε­θύ­μνου (Σχο­λής Α­στυ­φυ­λά­κων), ό­που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε Ε­πι­μνη­μό­συ­νη Δέ­η­ση α­πό τον Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη κ. Ευ­γέ­νιο στο Η­ρώ­ο του Τμή­μα­τος, στη μνή­μη των πε­σόν­των κα­τά τη Μά­χη της Κρή­της. Α­κο­λού­θη­σε Δε­ξί­ω­ση των Ε­πι­σή­μων στο Αλ­σύ­λιο της Σχο­λής α­πό την Πε­ρι­φέ­ρεια Κρή­της και την Δι­οί­κη­ση της Σχο­λής. Οι εκ­δη­λώ­σεις ο­λο­κλη­ρώ­θη­καν με την Η­με­ρή­σια Δι­α­τα­γή, το Προ­σκλη­τή­ριο των πε­σόν­των, την Κα­τά­θε­ση Στε­φά­νων και την Α­νά­κρου­ση των Ε­θνι­κών Ύ­μνων της Ελ­λά­δος και των Συμ­μα­χι­κών της Δυ­νά­με­ων.

Στους ε­ορ­τα­σμούς πα­ρέ­στη­σαν ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Δη­μό­σιας Τά­ξης κ. Δη­μή­τριος Α­να­γνω­στά­κης, ως Εκ­πρό­σω­πος της Ελ­λη­νι­κής Κυ­βερ­νή­σε­ως, ο Αρ­χη­γός του Γε­νι­κού Ε­πι­τε­λεί­ου Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας, Ναύ­αρ­χος κ. Ευ­άγ­γε­λος Α­πο­στο­λά­κης, ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Κρή­της κ. Σταύ­ρος Αρ­να­ου­τά­κης, η Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ρε­θύ­μνης κ. Μαί­ρη Λι­ο­νή, ο Δή­μα­χος Ρε­θύ­μνης κ. Γε­ώρ­γιος Μα­ρι­νά­κης, ο Δή­μαρ­χος Α­μα­ρί­ου κ. Παν­τε­λε­ή­μων Μουρ­τζα­νός, ο Δι­οι­κη­τής της 5ης Με­ραρ­χί­ας Κρη­τών, Τα­ξί­αρ­χος κ. Α­λέ­ξαν­δρος-Δη­μή­τριος Α­λε­ξί­ου, ο Γε­νι­κός Α­στυ­νο­νι­κός Δι­ευ­θυν­τής Κρή­της κ. Αν­δρέ­ας Δα­σκα­λά­κης, ο Α­στυ­νο­μι­κός Δι­ευ­θυν­τής Η­ρα­κλεί­ου κ. Κων­σταν­τί­νος Λα­γου­δά­κης, ο Α­στυ­νο­μι­κός Δι­ευ­θυν­τής Ρε­θύ­μνου κ. Αν­τώ­νιος Ρου­τζά­κης, ο Δι­οι­κη­τής του 547 Α/Μ Τάγ­μα­τος Πε­ζι­κού κ. Θε­ό­δω­ρος Δρα­κό­που­λος, ο Λι­με­νάρ­χης Ρε­θύ­μνης κ. Φραγ­κί­σκος Δα­σκα­λά­κης, ο Δι­οι­κη­τής του Πυ­ρο­σβε­στι­κού Σώ­μα­τος Ρε­θύ­μνης κ. Εμ­μα­νου­ήλ Α­κου­μι­α­νά­κης, και άλ­λοι εκ­πρό­σω­ποι Αρ­χών και φο­ρέ­ων.