You are currently viewing Με ανοιχτή  επιστολή του ο  Ηγούμενος Μεθόδιος Εσφιγμενίτης καταγγέλει τις μεθοδεύσεις και αποκαλύπτει τα πρόσωπα που προκάλεσαν τον θόρυβο!   methodios

Με ανοιχτή επιστολή του ο Ηγούμενος Μεθόδιος Εσφιγμενίτης καταγγέλει τις μεθοδεύσεις και αποκαλύπτει τα πρόσωπα που προκάλεσαν τον θόρυβο! methodios

Ανοιχτή επιστολή απέστειλε  ο Καθηγούμενος της  αδελφότητας της Ι.Μ. Εσφιγμένου πατήρ  Μεθόδιος, δια της οποίας  αποκαλύπτει όλο  το παρασκήνιο  του θέματος  που αφορούσε την επιστροφή της Μονής εντός της Ιεράς Κοινότητος.

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Έπειδή πολύς θόρυβος ἠγέρθη, σχετικῶς με τά διαδραματισθέντα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει μεταξύ τῆς Ἱεράς Μονῆς μας, τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί ἐπειδή πολλαί ἀνακρίβειαι, ἕως καί διαβολαί, ἐγράφησαν κακοπροαιρέτως καί δημοσιεύθησαν ἐναντίον μας, ἐρχόμεθα δία τῆς παρούσης νᾷ δηλώσουμε τά ἐξῇς, πρός διασαφηνισμόν καί ἀποκατάστασιν τῆς αληθείας:

Ἡ πρώτη κίνησις για τήν ἐπιστροφή τῆς Ἱεράς ἡμῶν Μονῆς ἐντός τῆς Ἱεράς Κοινότητος του Ἀγίου Ὄρους, έγινε ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία εἶχε τήν καλοπροαίρετο ἐλπίδα ὅτι ἄν ἁπλῶς μας ἔφερνε σε ἐπαφή με τό Οἰκουμενικό Πατριαρχείο, θά έλυνε κάθε πρόβλημα.

Νόμιζαν ὅτι οἱ ἰδικοί μας διάλογοι εἶναι ὡσάν τῶν πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι στοχεύουν σε συμβιβασμούς, που για νᾷ λάβεις πρέπει πρῶτα νᾷ δώσεις.

Ἡ μοναχική ἰδιότητα ὅμως χαρακτηρίζεται ἀπό τό ἀκριβῶς ἀντίθετο: τό ἀσυγκατάβατον στα θέματα πίστεως καί ὁμολογίας.

Ὅταν ἐμεῖς εθέσαμε ὡς ὅρον για τήν ἐπιστροφή μας στο Ιεροκοινοτικό Σῶμα τήν ἀμιγῶς διοικητική συνεργασία του ἀντιπροσώπου μας χωρίς συμπροσευχή καί οιαδήποτε συμμετοχή σε λειτουργικούς συνεορτασμούς ἤ συλλείτουργα, ὁ διάλογος ἐπάγωσε.
Σημειωτέον, αυτόν ἀκριβῶς τόν ὅρο διατηρούμε για τήν ἐπιστροφή του ἀντιπροσώπου μας ἀπό τότε που ἀπεπέμφθη τό 1972.

Εξάλλου, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῶν συζητήσεων με τούς ἐξάρχους τοῦ πατριαρχείου εἵμεθα ἀπολύτως συνεπεῖς με τάς ἀρχάς μας: δεν έγινε καμμία συμπροσευχή, οὔτε ἀσπασμός τῆς δεξιάς τῶν ἐξάρχων, ἀλλά οὔτε κἄν εἴσοδος στόν Ἱερό Ναό.

Οἱ φήμες για διαμνημόνευσι του Πατριάρχου καί ὑποταγή μας εἶναι ἐντελῶς ἀνυπόστατες. Ἡμεῖς ὡς Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου παρουσιάσαμε στερεῶς τάς θέσεις μας καθώς ἐπίσης καί τήν ἀγαθήν μας διάθεσι νᾷ υπερασπιστούμε τήν πίστι μας καί τήν ἡσυχαστική μας παράδοση ἀπό τήν διοικητική θέσι που δικαιωματικά μας ἀνήκει. Ἀλλά ἀπ’ ὅτι φαίνεται οἱ Φαναριῶται ήθελαν μόνο ὑποτακτικούς οἱ ὁποῖοι δεν θα συγκρούονται με τά σχεδιά τῶν, ὅπως φαίνεται ὅτι κάνουν οἱ λοιποί ἁγιορεῖται.

Ἀντιθέτως ἐμεῖς τούς δηλώσαμε ὅτι δέν θά πάψωμε νᾷ στηλιτεύωμε τήν Οἰκουμενική Κίνησι καί τούς φορεῖς τῆς ἀκόμη καί μέσα στην Ἱερά Κοινότητα.

Έτσι ὁ διάλογος ἔπαψε, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί. Ὡς ἐσφιγμενίται μοναχοί, ὡς ἁγιορεῖται δηλώνουμε ὅτι οὐδέποτε μπορούμε νᾷ συγκαταβούμε σε θέματα πίστεως ἀλλά οὔτε καί νᾷ πράξουμε τό παραμικρό τό οποίο δύναται νᾷ ἔλθῃ σε σύγκρουσι με τήν Πατερική μας Παράδοσι.

Ἀντιθέτως θεωρούμε ὅτι ὑποχωρήσεις γίνονται μόνον ἐκ μέρους τῶν προδοτών.

Συνεπώς: οὐδέποτε ἐμνημονεύσαμεν οἰκουμενιστάς καί με τήν βοήθεια του Θεοῦ έτσι θα πορευθούμε μέχρι τέλους. Οὐδέποτε, οὔτε προσευχετικώς είχαμε, έχουμε ή θα έχουμε κοινωνία με αυτούς. Το μόνο που κάνουμε είναι να αναμένουμε με αγαθή διάθεση την μετάνοιά τους.

Εὐελπιστούντες εἰς τήν ἀγαθήν ἔκβασιν τοῦ πειρασμοῦ δια πρεσβειών τῆς Κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, διατελοῦμε μετά τῆς εν Χριστώ φιλαδελφίας καί αγάπης.

Μετ’ ευχών καί εὐλογιῶν

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

+Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος
και οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί