Γουμενίσσης Δημήτριος: «Προσευχόμενοι για τα παιδιά μας, επιδοτούμε την κοινωνική συνοχή»

Γουμενίσσης Δημήτριος: «Προσευχόμενοι για τα παιδιά μας, επιδοτούμε την κοινωνική συνοχή»

Ἐκτός ἀπό τούς γονεῖς πού ζεῖτε ἀμεσότερα τήν ἀγωνία τῶν παιδιῶν σας, καί ὅλοι ὅσοι ἔχουμε περάσει τήν ἔνταση τῶν ἐξετάσεων εἰσαγωγῆς στά ΑΕΙ, νιώθουμε ἀπό κοντά τό ἀποκορύφωμα τοῦ κόπου καί τῶν συναισθημάτων τους. Εἶναι σύμμετρα μέ τήν ἐλπίδα (ἐργαλεῖο τοῦ νεανικοῦ ἀνοίγματος γιά ζωή), ἀλλά καί μέ τήν ἀσύνειδη ἀπόδυσή της (σύμφυτη συνοδό κάθε διαγωνισμοῦ μέ τό ἄγνωστο). Ἕνα βῆμα πρίν τίς φετινές ἐξετάσεις, πάνω σέ γνωστό τό πεδίο τοῦ διαγωνισμοῦ, κι ὅμως εἶναι φορτισμένο μέ τίς ἐντάσεις καί τά ἐρωτήματα γιά τά θέματα καί τήν ἐπιτυχία πού ὅλα τά παιδιά μας λαχταρoῦνε.

Σ᾽ αὐτόν τους τόν ἀγώνα εἴμαστε μόνιμα σύντροφοι προσευχῆς καί δεήσεων, ὡς ἐπίσκοπος καί πατέρας πνευματικός μέ τούς συγκληρικούς τοῦ τοπικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος. Οἱ καθημερινές λειτουργίες πού ξεκίνησαν ἀπό τό Πάσχα καί συνεχίζονται σέ μερικές ἐνορίες ὥς τήν Ἀνάληψη, καί στά μοναστήρια μας διαρκῶς ὅλη τή χρονιά, τί ἄλλο εἶναι παρά λειτουργική συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ μας στά δικά μας μέτρα, γιά νά μᾶς χαρίζει διαρκῶς τά δικά Του μέτρα, τή δική Του ἀγάπη, τόν θεανθρώπινό Του ἑαυτό.

Κι ἀπό κοντά οἱ Παρακλήσεις στήν Παναγία μας, καί τήν ὤσμωση τῆς ἀφθάρτου ζωῆς καί τῶν ἄφθαρτων ἐλπίδων πού ἐγγυᾶται γιά τόν καθένα μας, καί τώρα γιά τά παιδιά μας πού ἑτοιμάστηκαν μέ τόσες φροντίδες νά διαγωνιστοῦν γιά ἕνα περαιτέρω βῆμα ἐπιτυχίας γιά τήν ἐπιστημονική κατάρτιση καί τήν κοινωνική συμμετοχικότητα. Καί στό ἅπαν τῆς σωτηρίας καί στό ὀλίγιστο τῆς παρούσης στιγμῆς, τῶν διαγωνισμάτων (πού ὅμως κυρίως γιά τά παιδιά μας καί γιά μᾶς μαζί τους εἶναι τόσο μεγάλο καί τόσο σπουδαῖο καί κρίσιμο), ἡ Μητέρα μας ἡ Πνευματική εἶναι ἡ σταθερή μας ἐγκαρδίωση.

Δείγμα αὐτῆς τῆς Πατρικῆς (ἀπό Θεοῦ) καί τῆς Μητρικῆς (διά τῆς Θεοτόκου) ἀγάπης, πού κληθήκαμε νά Τήν ὑπηρετοῦμε γιά ὅλους καί πρός ὅλους, εἶναι οἱ συνεχεῖς δικές μας ὁλοκάρδιες παρακλήσεις· οἱ παραγγελίες μας πρός τούς ἐκλεκτούς μας ἐφημερίους γιά θεῖες λειτουργίες καί παρακλήσεις εἰδικότερα ὑπέρ τῶν παιδιῶν μας πού διαγωνίζονται καί ἀγωνιοῦν καί προσμένουν τή δική μας πατρική ὑποστήριξη καί ἐγκαρδίωση· ὅπως καί ἡ τέλεση τοῦ μεγάλου Ἁγιασμοῦ μέ τό Τιμιόξυλο καί τόν Τίμιο Ἥλο ἀπό τήν σωτηριώδη σταύρωση τοῦ Ἀγαπήσαντος ἡμᾶς Σωτῆρος καί Θεοῦ μας.

Καί παρακαλοῦμε κάθε χριστιανό, νά ἀφήσει προσώραν τή δική του ἀγωνία καί τά προβλήματα καί τίς διαπάλες μέ τά βάσανα τῆς τωρινῆς καί τῶν ὅποιων ἄλλων κρίσεων· καί νά σπεύσει συναρωγός προσευχῶν καί σταυροκοπημάτων καί δεητικῶν καρδιακῶν κραυγῶν πρός τόν Κύριό μας καί τήν Παναγία Μητέρα Του γιά τούς νέους μας. Ἄλλωστε, προσευχόμενοι γιά τά παιδιά μας ἐπιδοτοῦμε καί τήν κοινωνική συνοχή καί τήν ἐκκλησιαστική συμμετοχικότητα, ἐπιδοτώντας τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας μέ τόν ἐνθουσιασμό μιᾶς τωρινῆς ἐπιτυχίας τους καί μαζί μέ τά παιδιά μας ἐπιδοτώντας δυναμικά-κοινωνικά- ἐκκλησιαστικά τό παρόν καί τό μέλλον τῆς συνοριακῆς μας γραμμῆς.

Σᾶς προσμένω ὅλους νά βάλετε μπροστά τίς μηχανές τῆς ἀγάπης καί τῆς καλῆς ἔγνοιας καί τῶν κοινῶν προσευχῶν καί τῶν παρακλήσεων γιά τά παιδιά μας, ἀπό τούτη τή Δευτέρα πού μᾶς ἔρχεται, πού ξενικοῦν οἱ ἐξετάσεις, μέχρι πού θά τελειώσουν οἱ διαγωνισμοί, κι ἀκόμη πιό πέρα μέχρι πού θά ἀνακοινωθοῦν οἱ βάσεις τῶν ἀποτελεσμάτων. Γιά νά γίνει μιά διαρκής χαρμόσυνη Κυριακή γιά τά παιδιά μας, μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς ἀγαπώσης συγκαταβάσεως τοῦ Σωτήρα καί Θεοῦ μας. Κι ἀπό κοντά μέ τίς νέες καί τούς νέους μας νά σταθεῖ μιά διαρκής Κυριακή εὐλογιῶν γιά τούς γονεῖς καί ὅλη τήν κοινωνία μας, πού τόσο πολύ τό χρειάζεται σάν ἀντίσταση ψυχῆς στήν διεθνική οἰκονομική στένωση.

Καλή φώτιση καί ἐπιτυχίες καί εὐλογημένη ὡρίμανση σέ κάθε διαγωνιζόμενο πού συμμετέχει στίς ἐξετάσεις.

†ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ