You are currently viewing Αρχές Ιουλίου τα θυρανοίξια του Ιστορικού Μητροπολιτικού  Ναού Αθηνών!
Åñãáóßåò áðïìÜêñõíóçò ôùí óêáëùóéþí óôçí Ìçôñüðïëç Áèçíþí ìåôÜ áðü ðÝíôå ÷ñüíéá óõíôÞñçóçò êáé áðïêáôÜóôáóçò, ôçí ÄåõôÝñá 18 Áðñéëßïõ 2016. Ç Ìçôñüðïëç Áèçíþí ÷ôßóôçêå ôï 1863, åß÷å õðïóôåß æçìéÝò áðü ôïí óåéóìü ôïõ 1981, åíþ õðÝóôç æçìéÝò êáé áðü ôçí óåéóìéêÞ äüíçóç ôïõ 1999. Ôï 2010 õðåãñÜöç ìå ôçí ôå÷íéêÞ åôáéñåßá ç óýìâáóç êáé îåêßíçóáí ïé åñãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò. Åêôüò áðü ôéò åñãáóßåò óôáôéêüôçôáò, Ý÷åé ðñáãìáôïðïéçèåß êáèáñéóìüò êáé áðïêáôÜóôáóç ôùí ãëõðôþí êáèþò êáé óõíôÞñçóç óôï ôÝìðëï êáé óôéò öïñçôÝò åéêüíåò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Αρχές Ιουλίου τα θυρανοίξια του Ιστορικού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών!

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ Μ. ΤΖΟΥΜΑ
Επιτέλους!! Μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια, που ο ιστορικός Μητροπολιτικός ναός Αθηνών είχε κλείσει τις θύρες του,προκειμένου να επισκευασθεί και να παραδοθεί ασφαλής και όπως πραγματικά του αξίζει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, σύμφωνα με πληροφορίες μας το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016,θα γίνουν με κάθε επισημότητα τα θυρανοίξιά του και την Κυριακή 3 Ιουκλίου, θα γίνει η πρώτη θεία λειτουργία,με τηλεοπτική αναμετάδοση.
Για την ολοκλήρωση του έργου αυτού είναι αλήθεια οτι εργάσθηκαν και εκοπίασαν πολλοί άνθρωποι.
Αξίζει να αναφέρουμε οτι οι εργασίες είχαν αρχίσει στη δεύτερη φάση επί Αρχιεπισκοπίας του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ενώ είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα– από τις πρώτες ζημιές που υπέστη ο ναός.
Το έργο παρακολούθησαν υπηρεσιακώς πέντε Πρωτοσύγκελλοι της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Όμως για το έργο αυτό έτρεξαν και έκαναν τα αδύνατα δυνατά οι εξής τρείς: Πρώτος ο π. Θωμάς Συνοδινός και στη συνέχεια οι νύν Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και Ιωαννίνων Μάξιμος!
Οι τρείς αυτοί πατέρες εφρόντισαν και εμόχθησαν για την εξασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο . Γιαυτό και μέχρι τώρα την κεντρική ευθύνη των εργασιών είχε ο π. Θωμάς Συνοδινός λόγω της προϋπηρεσίας και της εμπειρίας που είχε .
Από την αρχή μέχρι το τέλος.
Αλλά και ο π. Δημήτριος Νίκου, Εφημέριος του ναού , υπήρξε ο αφανής εργάτης που ημέρα και νύχτα ήταν παρών και παρακολουθούσε την εξέλιξη των εργασιών, περιφρουρούσε και συνέδραμε σε όλα.
Χάρη στον π. Δημήτριο, η Μητρόπολη μολονότι έχασε τα φώτα και την αίγλη των μεγάλων τελετών, δεν έννοιωσε ποτέ την εγκατάλειψη του ποιμνίου.
Και ήδη τώρα που έγιναν τα αποκαλυπτήρια του έργου όλοι το θαυμάζουν και παραδέχονται οτι άξιζε όλο αυτό το διάστημα της αναμονής. Και τί δεν έζησε αυτός ο ναός! Όλα τα μεγάλα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας μας, εκκλησιαστικής και πολιτικής, έχουν πραγματοποιηθεί εκεί. Τί να πρωτοθυμηθούμε και τί να γράψουμε; Γιαυτό και η συγκίνηση όλων θα είναι μεγάλη την ώρα που θα ανοίγει τις θύρες του στον κλήρο και στο λαό.
Το Σάββατο λοιπόν, 2 Ιουλίου, καλώς εχόντων, θα τελεστούν τα θυρανοίξια του ναού από τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο και θα παραδοθεί στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, μεταφέροντας παράλληλα το κέντρο βάρους των επισήμων τελετών στο φυσικό τους χώρο, που είναι η Μητρόπολη,επίσημη Καθέδρα του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Αθηνών!

Καλή αρχή !