You are currently viewing Στις Σέρρες ο Πρόεδρος της Σερβίας- Δοξολογία από τον μητροπολίτη Θεολόγο για την υποδοχή του

Στις Σέρρες ο Πρόεδρος της Σερβίας- Δοξολογία από τον μητροπολίτη Θεολόγο για την υποδοχή του

Α­πο το πρω­ί της Τρί­της 19 Α­πρι­λί­ου βρί­σκε­ται στην πό­λη των Σερ­ρων ο Ε­ξο­χώ­τα­τος Πρό­ε­δρος της Δη­μο­κρα­τί­ας της Σερ­βί­ας κ. Τό­μισ­λαβ Νί­κο­λιτς, κα­τό­πιν προ­σκλή­σε­ώς του υπό του Δή­μου Σερ­ρών. Σκο­πός της επισκέψεως ήταν η καλ­λι­έρ­γει­α σχέ­σε­ων πε­ραι­τέ­ρω συ­νερ­γα­σί­ας στους το­μείς του πο­λι­τι­σμού, της οικονομίας, του τουρισμού κτλ με­τα­ξύ πόλεων της Σερ­βί­ας και της πό­λε­ως των Σερ­ρών. Το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λι­ο των Σερ­ρών με από­φα­σή του α­νε­κή­ρυ­ξε τον Σέρβο Πρό­ε­δρο σε ε­πί­τι­μο Δη­μό­τη της πό­λε­ως.

Τον Ε­ξο­χώ­τα­το Πρό­ε­δρο της Σερ­βι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας και τα μέ­λη της ε­πι­σή­μου α­πο­στο­λής που α­πο­τε­λούν­ταν α­πο τον εν Α­θή­ναις Πρέ­σβυ της Σερ­βι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας, τον εν Θεσ­σα­λο­νί­κη πρό­ξε­νο και υ­πη­ρε­σι­α­κούς πα­ρά­γον­τες, καλοσώρισε στην αίθουσα Τελετών του Διοικητηρίου Σερρών ο Δήμαρχος Σερραίων κ. Πέτρος Αγγελίδης, ο οποίος και προ­σε­φώ­νη­σε δι­α θερ­μών λό­γων τον Πρό­ε­δρο και του επέδωσε το κλειδί της πόλεως.

Ακολούθως τον Εξοχώτατο κ. Πρόεδρο και τα μέλη της αποστολής υποδέ­χθηκε στον Ιερό Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Σερρών ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος, όπου τελέσθηκε Δοξολογία επι τη υποδοχή. Ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κατά την προσφώνησή του αναφέρθηκε στους ισχυρότατους και ακατάλυ­τους πνευματικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν την πατρίδα μας με τον ομόδοξο και φίλο Σερβικό λαό καθώς και στα σημαντικά εκκλησιαστικά και πολιτικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν κατα τον 14ο αιώνα στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Σερρών.

Συγ­κε­κρι­μέ­να ο Σέβ. τό­νι­σε πως ‘’Αμ­φό­τε­ρα τα έ­θνη ο­φεί­λουν πολ­λά εις την κοι­νήν πνευ­μα­τι­κήν τρο­φόν και μη­τέ­ρα των, α­γί­αν Ορ­θό­δο­ξον Εκ­κλη­σί­αν, που α­πε­τέ­λε­σε την δι­α­χρο­νι­κήν κι­βω­τόν α­γι­α­σμού, σω­τη­ρί­ας και ε­πι­βι­ώ­σε­ώς τους. Εις τον πα­λαί­φα­τον και πε­ρι­καλ­λή να­όν των Α­γί­ων Θε­ο­δώ­ρων’’ συνέχισε, ‘’ε­λει­τουρ­γή­θη ο κρά­λης της Σερ­βί­ας Στέ­φα­νος Δου­σάν το έ­τος 1345. Ω­σαύ­τως η βα­σί­λισ­σα Ε­λέ­νη Δου­σάν κα­τα το έ­τος 1364 υ­πε­δ­έ­χθη με­τα πολ­λών τι­μών τον Οι­κου­με­νι­κόν Πα­τρι­άρ­χην Άγιον Κάλ­λι­στον ’’. Στο τέ­λος της ο­μι­λί­ας του ο Σεβ. προ­σέ­φε­ρε στον πρώ­το πο­λί­τη της Σερ­βι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας ένα αντίγραφο της ιεράς εικόνος της Παναγίας Πονολύτριας.

Ο Εξοχώτατος Πρόεδρος κ. Νίκολιτς ευχαρίστησε εγκαρδίως τον Σεβασμιώτατο για την υποδοχή, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την πίστη, την ιστορία, τον πολιτισμό και τα μνημεία της περιοχής μας, ως ο βυζαντινός Ναός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ε­τό­νι­σε και ε­κεί­νος τους ι­σχυ­ρούς δε­σμούς πί­στε­ως και ι­στο­ρί­ας που συν­δέ­ουν τους δύ­ο λα­ούς μας. Ακολούθως προσέφερε στον Σεβ. Ποιμενάρχη μας ένα πιστό αντίγραφο του περγαμηνού κώδικα του Σέρβου αυτοκράτορα Στεφάνου Δουσάν, μέ­ρος του ο­ποί­ου, ὀ­πως εί­πε, γρά­φτη­κε α­πό τον Σέρ­βο η­γε­μό­να στην πό­λη των Σερ­ρών.

Επό­με­νος σταθ­μός της ε­πι­σκέ­ψε­ως του υ­ψηλού ε­πι­σκέ­πτου ή­ταν η πα­λαί­φα­τος Βυ­ζαν­τι­νή Ι­ε­ρά Μο­νή του Τιμ. Προ­δρό­μου ό­που έ­τυ­χε θερ­μής υ­πο­δο­χής α­πό τον Σεβ. Ποι­με­νάρ­χη των Σερ­ρών, την Η­γου­μέ­νη Γε­ρόν­τισ­σα Φε­βρω­νί­α και ο­λό­κλη­ρη την αδελ­φό­τη­τα. Με­τά την σύν­το­μη ξε­νά­γη­ση α­πό την Η­γου­μέ­νη της Ι­ε­ράς Μο­νής, η φι­λό­ξε­νη α­δελ­φό­τη­τα προ­σέ­φε­ρε το κα­θι­ε­ρω­μέ­νο μο­να­στη­ρι­α­κό κέ­ρα­σμα.

Γε­μά­τος α­πό θαυ­μα­σμό για την πε­ρι­ο­χή μας και πο­λύ­τι­μες α­να­μνή­σεις ο Ε­ξο­χώ­τα­τος Πρό­ε­δρος και η συ­νο­δεί­α του α­νε­χώ­ρη­σαν νω­ρίς το α­πό­γευ­μα για την πα­τρί­δα τους.