Στιγμές με τους μαθητές των Σαγέικων μοιράστηκε ο μητροπολίτης Πατρών

Στιγμές με τους μαθητές των Σαγέικων μοιράστηκε ο μητροπολίτης Πατρών

Προσκεκλημένος ἀπό τόν Σύλλογο τῶν Δασκάλων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Σαγεΐκων καί τόν Σύλλογο Γονέων, ἐπεσκέφθη τό Δημοτικό Σχολεῖο τῆς Κωμοπόλεως ὁ Σεβασμιώτατος, προκειμένου νά εὐλογήσῃ τούς Δασκάλους καί τούς Μαθητές καί νά μεταφέρῃ σέ ὃλους τήν ἀγάπη καί τήν στοργή τῆς Ἐκκλησίας καί τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον γιά τά παιδιά. Τόν Σεβασμιώτατο συνώδευσε ὁ Ἐφημέριος Σαγεΐκων π. Νικόλαος Ριτσίκαλης.

Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Σεβασμιωτάτου, τόσο ἡ Διευθύντρια τοῦ Σχολείου, ὃσο καί ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γονέων, ἐξέφρασαν τήν εὐγνωμοσύνη ὃλων, πρός τό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου καί πρός τήν τοπική Ἐκκλησία γενικῶς, διότι ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ἒχει ἀναλάβει τήν προσφορά προγεύματος στούς μαθητάς τοῦ Σχολείου καθ’ ὃλην τήν διάρκεια τοῦ ἒτους, ἀφοῦ ἡ περιοχή άντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις.

Τα παιδιά τραγούδησαν καί προσέφεραν μέ πολύ σεβασμό ἒργα πού ζωγράφισαν μέ πολλή ἀγάπη γιά τόν Σεβασμιώτατο, στόν ὁποῖο ἐδόθη ἐπίσης τιμητική πλακέτα.

Στήν συνάντηση αὐτή, παρέστησαν ὁ Σχολικός Σύμβουλος τῆς περιοχῆς, Ἐκπρόσωποι τοῦ Δημάρχου Δυτικῆς Ἀχαΐας, ὁ Πρόεδρος τῆς τοπικῆς Κοινότητος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γονέων Δυτικῆς Ἀχαΐας, ἡ Ὑπεύθυνη τοῦ σταθμοῦ ὑγείας κ.λ.π.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ θερμά λόγια γιά τό ἒργο τῶν Δασκάλων, τούς συνεχάρη καί τούς ἐπήνεσε, ὃπως καί τούς γονεῖς καί φορεῖς τῆς περιοχῆς, στήν ὁποία διαμένουν πολλοί ἀδελφοί μας Ρομά καί ἐδωσε πνευματικές συμβουλές κυρίως πρός τούς μαθητάς, στούς ὁποίους προσέφερε ἀπό μιά εἰκόνα τοῦ Κυρίου.

Σημειώνομε ὃτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν εὑρίσκεται κοντά στήν Ἐκπαιδευτική Κοινότητα καί συμπαρίσταται ποικιλοτρόπως στόν ἀγῶνα τῶν Ἐκπαιδευτικῶν πάσης βαθμίδος καί τῶν μαθητῶν, ὃπως καί τῶν γονέων τους. Προσφέρει δέ καί σέ ἂλλους μαθητάς ἂλλων Σχολείων, τό ἀπαραίτητο πρόγευμα συμβάλλουσα καί μέ αὐτόν τόν τρόπο στήν ἀντιμετώπιση τῶν ὃποιων δυσκολιῶν, λόγῳ τῆς πολυεπίπεδης κρίσεως.