You are currently viewing Η παρουσίαση της μελέτης των εργασιών συντήρησης του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Πρωθυπουργό Αλ.Τσίπρα

Η παρουσίαση της μελέτης των εργασιών συντήρησης του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Πρωθυπουργό Αλ.Τσίπρα

Η παρουσίαση έγινε από την Καθηγήτρια στο Ε.Μ.Π. κυρία Αντωνία Μοροπούλου στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Ιεροσολύμων παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου, Ιεραρχών και των Διπλωματικών Αρχών της Ελλάδος

από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – εκ της Αρχιγραμματείας

Τήν Τετάρτην, 14ην /22αν Ἰανουαρίου, ἔλαβε χώραν εἰς τό Ἑλληνικόν Γενικόν Προξενεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τῆς καθηγητρίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ε.Μ.Π. κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου ἡ παρουσίασις τοῦ «Ὁλοκληρωμένου Προγράμματος Διαγνωστικῆς Ἔρευνας καί Στρατηγικοῦ Σχεδιασμοῦ Ὑλικῶν καί Ἐπεμβάσεων Συντήρησης καί Ἀποκατάστασης τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα».

Ἡ καινοτόμος αὕτη ἔρευνα, ἐξηπονήθη ἀπό τό Ε.Μ.Π. μέ συντονισμόν ἀπό τήν κ. Ἀντωνίαν Μοροπούλου καί μέ εὐθύνην τῆς Διεπιστημονικῆς Ὁμάδος ἤτοι ἀπό:

Τόν Καθ. Α. Γεωργόπουλο, Σχολή ΑΤΜ ΕΜΠ, Ἐργαστήριο Φωτογραμμετρίας, τόν Καθ. Ε. Κορρέ, Σχολή ΑΜ ΕΜΠ, τ. Διευθ. ΔΠΜΣ «Προστασία Μνημείων», τήν Καθ. Α. Μοροπούλου, Σχολή ΧΜ ΕΜΠ, Δ/ντρια Σπουδῶν ΔΠΜΣ Κατ. «Ὑλικά καί Ἐπεμβάσεις Συντήρησης», Ἐργαστήριο Ἐπιστήμης καί Τεχνικῆς τῶν Ὑλικών, τόν Καθ. Κ. Σπυράκο, Σχολή ΠΜ ΕΜΠ, Ἐργαστήριο Ἀντισεισμικῆς Τεχνολογίας.

Ἡ παρουσίασις αὕτη ἐγένετο εἰς τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος ἐξοχώτατον κ. Ἀλέξη Τσίπρα, εὑρισκόμενον εἰς τό Ἰσραήλ διά προώθησιν ἔργων μεταξύ Ἑλλάδος καί Ἰσραήλ, εἰς τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν, τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον, τόν Γέροντα Σκευοφύλακα Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρον, τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Λύδδης κ. Δημήτριον Γραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τόν Παραδραγουμᾶνον καί Τελετάρχην Ἀρχιμανδρίτην Βαρθολομαῖον, τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεώργιον Ζαχαριουδάκην, τόν κ. Βασίλειον Κοΐνην καί τόν ἐπιμελητήν Ἀρχιτεκτονικῶν ἔργων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδόσιον Μητρόπουλον.

Ἐπί τῷ γεγονότι τούτῳ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τόν κ. Πρωθυπουργόν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

«Ἐξοχώτατε Πρωθυπουργέ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξη Τσίπρα,

Καλῶς ἤλθατε καί πάλιν εἰς τήν ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ.

Ἡ ἐν μέσῳ ἡμῶν παρουσία σας ἀποτελεῖ ἀπόδειξιν τοῦ ἐμπράκτου ἐνδιαφέροντος, τό ὁποῖον ἐπιδεικνύετε διά τήν ἐνίσχυσιν καί ἀποκατάστασιν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Σήμερον παρουσιάζομεν τά ἀποτελέσματα τῆς διεπιστημονικῆς μελέτης τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν.

Ἡ μελέτη αὐτή, ὡς γνωστόν, συνετέλεσεν τά μέγιστα εἰς τήν μή παρεμπόδισιν τῆς ἐλευθέρας προσβάσεως τῶν προσκυνητῶν τῶν προσερχομένων ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἐπί καθημερινῆς βάσεως εἰς τόν Πανάγιον Τάφον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Τό γεγονός τοῦτο διατρανοῖ μέ τόν πλέον δυνατόν τρόπον ὅτι ὁ Πανίερος Ναός τῆς Ἀναστάσεως μέ κέντρον αὐτοῦ τόν Πανάγιον Τάφον, ἀποτελεῖ μνημεῖον τῆς παγκοσμίου κληρονομιᾶς τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ὄχι μόνον.

Τό Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, εὑρισκόμενον εἰς συνεργασίαν μετά τῶν ἑτέρων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, δηλονότι τῶν Φραγκισκανῶν καί τῶν Ἀρμενίων, ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλίαν προγραμματικῆς συμφωνίας μετά τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἐπιστημονικήν εὐθύνην καί ἁρμοδιότητα τῆς ἐγκρίτου καθηγητρίας τοῦ Πολυτεχνείου κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου.

Σήμερον ἡ εὐτυχής συμμετοχή τοῦ λίαν ἡμῖν ἀγαπητοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος καί τό ἐγνωσμένον πλέον αὐτοῦ προσωπικόν ἐνδιαφέρον, δρομολογοῦν μέ τήν παρουσίασιν τῆς διεπιστημονικῆς μελέτης τοῦ προαναφερθέντος ἱεροῦ μνημείου τοῦ Παναγίου Τάφου, τήν ὑλοποίησιν τοῦ ἀναληφθέντος ἔργου.

Ἔχομεν τήν τιμήν νά καλέσωμεν τήν καθηγήτριαν καν Ἀντωνίαν Μοροπούλου, διά νά μᾶς παρουσιάσῃ τά ἀποτελέσματα τῆς καινοτόμου αὐτῆς Διεπιστημονικῆς Ἐρεύνης τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Εὐχαριστῶ».

Κατά τήν παρουσίασιν ταύτην ἡ κ. Μοροπούλου ἀνέπτυξε τήν ἔρευναν, κατά τά περιεχόμενά της, ἤτοι:

Τεκμηρίωση – Διάγνωση

1.1 Γεωμετρική τεκμηρίωση (Ἐπιστημονικά Ὑπεύθυνος: Καθ. Ἀ. Γεωργόπουλος)

Παραγωγή τρισδιάστατου (3D) μοντέλου ἀκριβείας μέ χρήση φωτογραμμετρικῶν καί γεωδαιτικῶν μεθόδων, τόσο τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὅσο καί τοῦ εξωτερικοῦ τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, μέσω:
Συλλογῆς δεδομένων καί βαθμονόμησής τους γιά τήν ἀπόδοση τῆς πραγματικῆς κλίμακος τοῦ μοντέλου.
Ἐπεξεργασία δεδομένων (διαλογή τῶν εἰκόνων, προσανατολισμός, ἐξαγωγή 3D σημείων, ἐπεξεργασία πυκνοῦ νέφους σημείων, δημιουργία τῶν ἐπιφανειῶν, καί συνένωσή τους), γιά τήν ἀνακατασκευή 3D σκηνῶν μεγάλης ἀξιοπιστίας καί ὑψηλῆς ἀκριβείας.
Μετρήσεις Ἀποκλίσεων

1.2 Ἀρχιτεκτονική Τεκμηρίωση: Μορφή, δομή, δομικές βλάβες (Ἐπιστημονικά Ὑπεύθυνος: Καθ. Ε. Κορρές)

1.3 Τεκμηρίωση καί χαρακτηρισμός δομικῶν ὑλικῶν καί διάγνωση τῆς φθορᾶς καί τῆς παθολογίας, (Ἐπιστημονικά Υπεύθυνη Καθ. Α. Μοροπούλου)

1.3.1 Μή καταστροφικός Ἔλεγχος Διερεύνησης / Ἀπεικόνισης Ἐσωτερικῆς Δομῆς τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ιεροσόλυμα μέ χρήση Γεωραντάρ

1.3.2 Τεκμηρίωση καί Χαρακτηρισμός Δομικῶν Ὑλικῶν καί Διάγνωση τῆς Φθορᾶς

Δειγματοληψία
Ἐπί τόπου μή καταστρεπτικός ἔλεγχος (Μικροσκοπία ὀπτικῶν ἰνῶν, θερμογραφία ὑπερύθρου, γεωραντάρ, κρουσιμέτρηση),
Ἐνόργανες μέθοδοι χαρακτηρισμοῦ ὑλικῶν στό Ἐργαστήριο (ποιοτική καί ποσοτική ἀνάλυση ὀρυκτολογικῶν, πετρογραφικῶν, χημικῶν, φυσικῶν, μηχανικῶν ἰδιοτήτων καί μικροδομῆς).
Ταυτοποίηση καί ἔρευνα προέλευσης δομικῶν λίθων (Συνδρομή γεωλογικῶν χαρτῶν Ἰσραήλ)

1.4 Δυναμικά Χαρακτηριστικά τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Πανάγιου Τάφου (Ἐπιστημονικός Ὑπεύθυνος Ἐπικ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπος Μουζάκης)

Προσδιορισμός τῶν δυναμικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί ἡ διερεύνηση τοῦ κατά πόσον τά διάφορα τμήματα ἀπό τά ὁποῖα ἀποτελεῖται συνεργάζονται μεταξύ τους μέ ἐπιπλέον μετρήσεις γιά τόν προσδιορισμό τῆς ἐσωτερικῆς ἔντασης τῶν τενόντων τῆς μεταλλικῆς κατασκευῆς

1.5 Ἀποτίμηση Ὑφιστάμενης Κατάστασης Ἔναντι Στατικῶν καί Σεισμικῶν Φορτίων τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα (Ἐπιστημονικά Ὑπεύθυνος: Καθ. Κ. Σπυράκος)

Ἀνάπτυξη ἀριθμητικῶν προσομοιωμάτων καί χρήση τῆς μεθόδου τῶν πεπερασμένων στοιχείων. Στά ἀριθμητικά προσομοιώματα θά ληφθεῖ ὑπ’ ὄψη ἡ ακριβής γεωμετρία τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου (ἀποτελέσματα γεωμετρικῆς τεκμηρίωσης), καθώς ἐπίσης καί οἱ φυσικοχημικές & φυσικομηχανικές ἰδιότητες τῶν ὑλικῶν, ὅπως αὐτές θά προκύψουν ἀπό «ἐπί τόπου» καί ἐργαστηριακούς ἐλέγχους (ἀποτελέσματα τεκμηρίωσης καί χαρακτηρισμοῦ δομικῶν ὑλικῶν – διάγνωση τῆς φθορᾶς καί τῆς παθολογίας).
Ἐκτίμηση τῶν σεισμικῶν φορτίων, βάσει σεισμολογικῶν δεδομένων τῆς περιοχῆς, διαφοροποίησης τῆς ἐδαφικῆς κίνησης (λόγῳ στρωματογραφίας καί τοπογραφίας).

Ἐκτίμηση τῆς τρωτότητας καί τῆς διακινδύνευσης τοῦ μνημείου – διερεύνηση ἐναλλακτικῶν ἐπεμβάσεων.

Πρόταση

2.1 Ὑλικά καί Ἐπεμβάσεις Συντήρησης Ἐνίσχυσης καί Ἀποκατάστασης (Ἐπιστημονικά Ὑπεύθυνος: Καθ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου)

2.2 Ἀποτίμηση Δομητικῆς Ἐπάρκειας Προτεινόμενων Ὑλικῶν καί Ἐπεμβάσεων Συντήρησης (Ἐπιστημονικά Ὑπεύθυνος: Καθ. Κ. Σπυράκος)

2.3 Σχεδιασμός Ἐπεμβάσεων Συντήρησης Ἐνίσχυσης καί Ἀποκατάστασης (Ἐπιστημονικά Ὑπεύθυνος: Καθ. Ε. Κορρές)

2.4 Ὀργάνωση Ἐργοταξίου (Ἐπιστημονικός Ὑπεύθυνος Ἐπικ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπος Μουζάκης)

Προοπτικές

Συνεχής ἐνημέρωση τῶν τριῶν Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Αναστάσεως στά Ἱεροσόλυμα καί ὀργάνωση ἐπιστημονικοῦ καί θεσμικοῦ διαλόγου γιά τήν λήψη ἀποφάσεων σχετικά μέ τήν καταλληλότερη λύση κατά τήν διάρκεια τῶν ἔργων συντήρησης, ἐνίσχυσης καί ἀποκατάστασης τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Πανάγιου Τάφου.

Στό πλαίσιο τῆς ὑψηλῆς ἐπιστασίας τοῦ ἔργου ἀπό τήν διεπιστημονική ὁμάδα τοῦ ΕΜΠ θά πραγματοποιεῖται διαρκής τεκμηρίωση καί διάγνωση, μέ ἀναπροσαρμογή τῆς μελέτης βάσει τῶν πραγματικῶν δεδομένων.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς ἐπιστημονικῆς ἐνημερώσεως, τόσον ὁ Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, ὅσον καί ὁ Μακαριώτατος συνεχάρησαν τήν κ. Μοροπούλου διά τήν μετ’ ἐπιστημονικῆς ἀκριβείας, ἀφοσιώσεως, ἐπιμελείας καί εὐσυνειδησίας ἐκπονηθεῖσαν ὑπ’ αὐτῆς ἐργασίαν καί ηὐχήθησαν, ὅπως διά τήν πραγματοποίησιν αὐτῆς εὑρεθῶσιν αἱ εὐσεβεῖς πηγαί ἐκεῖναι, αἱ ὁποῖαι θά καλύψουν τήν δαπάνην αὐτῆς.