Εορτασμός του Αγίου Στεφάνου στον τόπο του λιθοβολισμού

Εορτασμός του Αγίου Στεφάνου στον τόπο του λιθοβολισμού

Τό Σάββατον, 9 Ἰανουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπο τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν κοιλάδα τῆς Γεθσημανῆς εἰς τόν παραδοσιακόν τόπον τοῦ λιθοβολισμοῦ αὐτοῦ.

Ὡς γνωστόν, ὁ Ἅγιος Στέφανος ἦτο, συμφώνως πρός τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, εἷς τῶν ἑπτά διακόνων, τούς ὁποίους ἐξέλεξεν ἡ πρώτη Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων διά τήν διακονίαν τῶν τραπεζῶν, «ἀγαπῶν», συσσιτίων, ἵνα οἱ Ἀπόστολοι παραμένουν ἀπερίσπαστοι εἰς τό ποιμαντικόν ἔργον τοῦ κηρύγματος περί Χριστοῦ σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος, ( Πράξ. 6, 8).

Ὁ Στέφανος ἦτο πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καί ἀπεδείκνυε εἰς τούς Ἰουδαίους ἐκ τῶν Γραφῶν ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστός.

Οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων δέν ἀντέσχον τοῦτο, συνέλαβον αὐτόν καί ἔσυραν εἰς τό Συνέδριον καί ἐζήτουν παρ’ αὐτοῦ ἀπολογίαν. Ἀπολογούμενος ὁ Στέφανος, ἀνεφέρθη διά μακρῶν εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, εἰς τούς Πατριάρχας Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ, εἰς τήν Ἔξοδον αὐτοῦ ἐκ τῆς Αἰγύπτου, τήν εἴσοδον αὐτοῦ εἰς τήν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας, τήν ἵδρυσιν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, λέγων ὅτι ὁ Ὕψιστος δέν κατοικεῖ εἰς Ναούς κατασκευάσματα ἀνθρώπων καί καταλήγων ἀπεκάλυψε ὅτι εἶδε τόν Υἱόν τοῦ Ἀνθρώπου ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ ( Πράξ. 7, 1 ἑξ.).

Εἰς τό σημεῖον τοῦτο οἱ Ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων ἔσυραν αὐτόν βιαίως ἔξω τῆς πόλεως καί ἐλιθοβόλησαν αὐτόν, ἐν ᾧ ἐκεῖνος προσηύχετο ὑπέρ ἀφέσεως τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν ταύτης.

Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, τόν ἐπί τοῦ Προσκυνήματος τοῦ Λιθοβολισμοῦ αὐτοῦ, ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίου Νικοδήμου Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου καί τοῦ διακόνου π. Ἀναστασίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, τῇ συμμετοχῇ εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν ἀνεπέμφθη δέησις εἰς τό παρακείμενον παρεκκλήσιον, ἐν ᾧ ὁ βράχος τοῦ λιθοβολισμοῦ τοῦ ἁγίου Στεφάνου.

Τέλος ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος ἐδεξιώθη τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

agios stefanos1

agios stefanos2

agios stefanos3

agios stefanos4

agios stefanos6

agios stefanos7

agios stefanos8

agios stefanos9