You are currently viewing Η εορτή του Αγίου Νικολάου στην Ι.Μ.Ιταλίας

Η εορτή του Αγίου Νικολάου στην Ι.Μ.Ιταλίας

Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: «Τά χρυσά κλειδιά διά τήν διέξοδόν μας ἀπό τήν κρίσιν δίδει ὁ σήμερον ἑορταζόμενος Ἐπίσκοπος Νικόλαος, ὁ Ἅγιος τῆς ἀγάπης, τῆς συμπόνοιας καί τῆς φιλίας. Προσευχή, Πίστις, Πραότης καί ἐγκράτεια ἡ δύναμις καί ὁ θησαυρός μας»

Από την Ι.Μ.Ιταλίας και Μελίτης

Ἡ Βενετία καί ἡ Τεργέστη εἰς τήν Βόρειον Ἰταλίαν, τό Βρινδήσιον καί τό Μπάρι εἰς τήν Νότιον Ἰταλίαν, ἑώρτασαν, ἐν μέσῳ ἑκατοντάδων Ὀρθοδόξων, τόν συμπαθέστατον Ἅγιον Νικόλαον τόν Μυροβλήτην καί θαυματουργόν, τῶν «Ἱεραρχῶν τήν Καλλονήν», τόν Πρόεδρον τῶν Μυρέων.

Αἱ δύο ἱστορικαί καί μεγαλώνυμοι Κοινότητες, Βενετίας καί Τεργέστης, κατόπιν πολιτισμένης συνεργασίας τῶν Προέδρων καί τῶν μελῶν αὐτῶν, ἠθέλησαν νά ἑορτάσουν ἀπό κοινοῦ, εἰς τήν πόλιν Τεργέστην, τόν Πολιούχον καί Προστάτην αὐτῶν, τόν «κραταιόν πρεσβευτήν», ὁ ὁποῖος τρέχει, προσπαθεῖ, μάχεται, ἀγωνίζεται διά νά σώσῃ ἀπό πάσης ἀνάγκης καί περιστάσεως τόν θλιβόμενον, τόν πονεμένον, τόν φυλακισμένον, τόν ἄρρωστον, τόν αἰχμάλωτον, τόν πτωχόν, τόν νήπιον, τόν ἔφηβον, τό παλληκάρι, τόν γέροντα, κάθε κτυπημένον ἀπό τά βάσανα.

Ἡ Κοινότης τῆς Τεργέστης, πόλις θαλάσσης μέ ἐξέχουσαν ἱστορίαν καί ναόν μεγαλοπρεπῆ, ὅπως καί ἐκείνη ἐν Campo dei Greci, μέ τόν Ponte dei Greci καί τόν ἀριστουργηματικόν ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, νῦν Μητροπολιτικόν Ναόν, ἔζησαν, μέ τούς ἀντιπροσώπους αὐτῶν, καί δή μέ ἐπικεφαλῆς τήν ἐντιμοτάτην Καν Κωνσταντίναν Μπαλαφούτην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Βενετίας καί τόν ἐντιμότατον κ. Γεώργιον Κοντέντο, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Τεργέστης, μερικάς ὥρας καί ἡμέρας φιλίας καί συνεργασίας διά τό καλόν τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν Κοινοτήτων. Ἐν προκειμένῳ σημειοῦται ὅτι κατ’ αὐτάς ἀνέλαβε καθήκοντα Ἕλληνος Προξένου ἡ ἀξιόλογος ἐντιμοτάτη Κα Μαρίνα Κέδρου – Παππᾶ, θυγατέρα τοῦ ἀοιδίμου Κλεόβουλου Κέδρου, Ἕλληνος Προξένου καί Προέδρου τῆς Κοινότητος Τεργέστης. Ὁ ἀείμνηστος Κλεόβουλος Κέδρος προσέφερε πλεῖστα ὅσα εἰς τόν Ἑλληνισμόν τῆς σπουδαιοτάτης αὐτῆς περιφερείας, ἡ δέ θυγατέρα αὐτοῦ διεδέχθη τόν ἀείμνηστον Σύζυγόν της Κυρόν Μενέλαον Παππᾶ, μειλίχιον, εὐγενῆ καί ἐγκάρδιον ἄνθρωπον.

Ὁ παλαίφατος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐν Τεργέστῃ, ἀρχαιοπρεπής, μέ δρᾶσιν καί προσφοράν μεγίστην εἰς τό Γένος, ὑπῆρξε καύχημα καί δόξα τῆς Ἑλληνικῆς Διασπορᾶς. Μέσα εἰς τούς τέσσαρας αἰῶνας ἐφιλοξένησε Διανοουμένους, ἐμπόρους, Φιλικούς, πλουσίους, Ἥρωας καί φίλους τῆς Ἑλλάδος, ὅπως τόν Ρήγαν Φερραῖον, καί ὑπῆρξε μίαν ἀδιάκοπος δύναμις τοῦ πνεύματος καί τῶν «Κρυφῶν σχολείων». Ὅλοι μαζί ἐβοήθησαν εἰς τήν παλλιγγενεσίαν τοῦ Γένους μας καί τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἔθνους.

Εἰς τόν λαμπρότατον ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τεργέστης ἔλαβον τάς θέσεις των οἱ ἐνορίται καί αἱ Ἀρχαί τῆς πόλεως, τῶν Προέδρων καί τῆς Προξένου εὐρισκομένων εἰς περίοπτον θέσιν, μέ πανηγυρικόν ρυθμόν καί τῶν κωδωνοκρουσιῶν καλούντων πάντας εἰς τήν μεγάλην καί χαρμόσυνον Ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου (San Nicolò), τήν ὁποίαν τιμοῦν καί ἑορτάζουν ὅλως ἰδιαιτέρως καί οἱ Ἰταλοί. Ὁ Μέγας Ἐσπερινός, μέ τήν συμμετοχήν τῆς Χορῳδίας τῆς Κοινότητος, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Κας Ἰωάννας Παπανικολάου, ἔψαλλεν ἐμμελέστατα. Ἔλαβον μέρος ὁ Πρωτοσύγκελλος Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης, ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου Ἀθηναγόρας, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Rasco Radovic (Σερβικῆς Ἐκκλησίας) καί ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Eusebiu Negrea (Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας). Ἡ ὅλης ἑορτή τῆς παραμονῆς ἔφθασεν ἐκκλησιαστικῶς εἰς τό τέλος της μετά τήν Ἀρτοκλασίαν καί τό Κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὁ ὁποῖος ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν, ὅπως πάντοτε, ἀφήσας ἀρίστας ἐντυπώσεις, διά τό πρακτικόν, κατανοητόν, ἀκούραστον, μικρόν πλῆρες νοημάτων καί ἐμπειριῶν τῆς σημερινῆς ζωῆς κήρυγμά του. Μετά τήν πανηγυρικήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ ἐπηκολούθησε Δεξίωσις, εἰς ἥν παρευρέθησαν ὅλοι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καί αἱ Ἀρχαί. Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἧτο πλήρης Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι ἔλαβον μέρος καί εἰς τό «Ἐπίσημον Γεῦμα τῆς Ἀγάπης καί τῆς Ἑορτῆς», τό δέ ἑσπέρας ἐδόθη συναυλία πρός τιμήν τοῦ μουσικοῦ Μ. Θεοδωράκη, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῶν 90 ἐτῶν του.

Μεγάλη καί ἡ εὐλάβεια τῶν Ρ.καθολικῶν εἰς τόν Ἅγιον Νικόλαον, τόν δημοφιλέστατον καί συμπαθέστατον μέσα εἰς τήν καρδία μας, ὁ Ὁποῖος τρέχει καί ἐλευθερώνει, τρέχει καί χαρίζει, τρέχει καί σώζει, τρέχει καί δίδει τήν χάριν Του καί τήν εὐλογίαν Του. Εἰς τόν Μέγαν Ἑσπερινόν ἦτο παρών ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Τεργέστης κ. Giampaolo Crepaldi, ὁ ὁποῖος εἶναι παλαιός φίλος τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Μητρόπολις Ἰταλίας ἀπέσπασε τά συγχαρητήρια ἀπό τόν Ρ.καθολικόν Ἐπίσκοπον, ὁ ὁποῖος ἔμεινε κατενθουσιασμένος ἀπό τήν τάξιν, τήν εὐπρέπειαν καί τήν χορῳδίαν, τήν ὁποίαν ἀποτελοῦν Ἰταλοί τῆς Τεργέστης, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν. Ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς Περιφερείας Κα Roberta Tarlao, ὅχι μόνον κατευχαριστήθη, ἀλλά καί συνεκινήθη βαθύτατα, διότι, διά πρώτην φοράν, παρηκολούθησεν ὁλόκληρον Ὀρθόδοξον Ἀκολουθίαν.

Τό μέγα πολιτιστικόν καί ποιμαντικόν ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἔργον ἀναγεννήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, συνεχίζεται μέ τήν ἵδρυσιν ἐνοριῶν, ἀποκτήσεων Ἐκκλησιῶν, ἀνακαινίσεων μονῶν, ἱδρύσεως σχολείων, ὄχι μόνον διά τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, ἀλλά καί διά τήν μάθησιν τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς τελέσεως νέων χειροτονιῶν κλπ. Ἡ Μητρόπολις δημιουργεῖ Ponti (Γεφύρας) ἀγάπης, εἰρήνης και ἀδελφοσύνης. Συνεργάζεται μέ τάς χριστιανικάς Ἐκκλησίας καί ὁμολογίας καί μέ κάθε ἄνθρωπον ἀγαθῆς διαθέσεως. Ἀγωνίζεται μέ ὅλας τάς δυνάμεις της καί διά τό μεταναστευτικόν. Ἡ Ὀρθοδοξία λάμπει εἰς τό κέντρον τοῦ Ρ.καθολικισμοῦ καί τό Φῶς της, Φῶς Ἀναστάσεως, φωτίζει, ἐλευθερώνει καί σώζει. Ἀπό ἀνύπαρκτος, τώρα εἶναι ζῶσα, ἰσχυρά καί ὑπολογίσημος, δίδει δέ εἰς τό κέντρον τοῦ Ρ.Καθολικισμοῦ τήν μαρτυρίαν τῆς Πατερικῆς Θεολογίας καί ἐκφράζει τόν θησαυρόν τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας.