You are currently viewing Το «Παπάφειο» Ίδρυμα,απαντά εφ´ όλης της ύλης για το περιστατικό με τον 7χρονο

Το «Παπάφειο» Ίδρυμα,απαντά εφ´ όλης της ύλης για το περιστατικό με τον 7χρονο

Σήμερα, Παρασκευὴ 30-10-2015, συνῆλθε σὲ ἔκτακτη συνεδρία τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ «Παπαφείου» Ἱδρύματος Θεσσαλονίκης (ΝΠΔΔ), γιὰ τὸ γνωστὸ θέμα, περὶ τῆς πιθανῆς διαπράξεως σωματικοῦ βιασμοῦ εἰς βάρος ἀνηλίκου τροφίμου τοῦ Ἱδρύματος.

Τὸ ΔΣ μετὰ ἀπὸ δύωρη διαδικασία και διεξοδικὴ συζήτηση ἐπανεξέτασε τὸ συγκεκριμένο θέμα, τὸ ὁποῖο, δυστυχῶς, μὲ τρόπο ἀήθη καὶ πρωτοφανῆ ἔγινε ἀντικείμενο ἐκμεταλλεύσεως ἐκ μέρους μερίδος τοῦ ἡμερησίου Τύπου, καὶ ὁμοφώνως ἀπεφάσισε νὰ πληροφορήσῃ ὑπεύθυνα τὴν κοινὴ γνώμη μὲ τὴν παρακάτω Ἀνακοίνωση:

Ἀπὸ τὴν πρώτη γνωστοποίηση τῶν ἀναφορῶν τῶν παιδιῶν καὶ τροφίμων τοῦ «Παπαφείου» τὸν Μάρτιο τοῦ 2012, ἐνημερώθηκε ἄμεσα τὸ ΔΣ καὶ χωρὶς καθυστέρηση ἔδωσε ἐντολὴ στὸ ὑπέυθυνο προσωπικὸ τοῦ Ἱδρύματος νὰ προβῇ στὶς κατὰ Νόμον ἀπαραίτητες ἐνέργειες, μὲ τὴν ἀπαιτου- μένη διάκριση προκειμένου νὰ προφυλαχθοῦν οἱ εὐαίσθητες παιδικὲς ψυχές.

Στὴ συνέχεια ὡς Διοίκηση τοῦ Ἱδρύματος, ἀπευθυνθήκαμε συγχρόνως, ἂφ’ ἑνὸς στὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο Εἰδικῶν Λοιμωδῶν Παθήσεων καὶ ἀφ’ ἑτέρου στὸ Ἱπποκράτειο Γενικὸ Δημόσιο Νοσοκομεῖο τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ σκοπὸ νὰ διερευνηθοῦν ἁρμοδίως οἱ συγκεκριμένες ἀναφορές, καὶ νὰ προστατεύσωμε ὡς ὑπέυθυνος φορέας τὰ ἐμπλεκόμενα ἀνήλικα παιδιά.

Στὴν ἐνημέρωση γιὰ τὸ συμβάν -ἡ ὁποία ἔγινε ἀπὸ ἄλλους τροφίμους- οὔτε ὁ «δράστης» οὔτε καὶ τὸ «θύμα» ἦταν σὲ θέση νὰ περιγράψουν τὸ τί συνέβη ἀκριβῶς, οὔτε τὸ «ποῦ», οὔτε καὶ τὸ «πότε».

Ὅλα αὐτὰ κατεγράφη-σαν στὰ ἀπαραίτητα ἀρχεῖα μας. Κατόπιν τούτων ἐλάβαμε ἀμέσως τὰ ἀναγκαῖα μέτρα ἐντὸς τοῦ Ἱδρύματος, μὲ αὐξημένη τὴν ἐπιτήρηση ἀπὸ τὸ ἐπι-στημονικὸ προσωπικό τοῦ «Παπαφείου» γιὰ τὴν φροντίδα καὶ τὴν προσοχὴ τῶν ἐμπλεκομένων ἀνηλίκων, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν τροφίμων παιδιῶν καὶ ἐφήβων.

Σὲ συνεννόηση μάλιστα μὲ τοὺς Παιδοψυχιάτρους τοῦ Ἱπποκρα-τείου Νοσοκομείου, ποὺ ἤδη παρακολουθοῦσαν τὰ παιδιὰ καὶ ἐνημερώθη-καν γιὰ τὶς συγκεκριμένες ἀναφορές, προγραμματίσθηκαν ἄμεσα περισσό-τερες συνεδρίες σὲ ἑβδομαδιαία βάση.

Ἡ ἄμεση καὶ ἐπίσημη ἐνημέρωση καὶ πληροφόρηση ἐκ μέρους τῆς Διοικήσεως τοῦ Ἱδρύματος, ἀλλὰ καὶ ἡ αἴτησή μας πρὸς τὰ δύο Δη- μόσια Νοσοκομεῖα («Λοιμωδῶν» καὶ «Ἱπποκράτειο») τῆς πόλεώς μας, γιὰ νὰ συνδράμουν καὶ νὰ βοηθήσουν στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πρώτου περιστατικοῦ, τὸν Μάρτιο τοῦ 2012, ἀποδεικνύουν καὶ φανερώνουν ξεκά-θαρα, μὲ ἀσφάλεια καὶ ἀξιοπιστία ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἐκ μέρους τοῦ «Παπα-φείου» Ἱδρύματος καμμία ἀπολύτως πρόθεση ἢ διάθεση γιὰ νὰ ἀποκρύ-ψωμε τὸ περιστατικὸ ἀπὸ οἱονδήποτε ἁρμόδιο καὶ ὑπεύθυνο δημόσιο Φορέα ἢ Ἀρχή.

Ἐπιλέξαμε, ὡς ὠφείλαμε, νὰ κινηθοῦμε καὶ νὰ ἀπευθυν-θοῦμε ἀρμοδίως προς τὴν παιδοψυχιατρικὴ ὁδὸ σὲ Δημόσια Νοσοκομεῖα, ἂναζητῶντας τὴν βοήθεια καὶ τὴν γνώση τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων ἰατρῶν, προκειμένου νὰ συμπαρασταθοῦμε στοὺς διαπλεκομένους ἀνηλίκους τροφί-μους, γεγονὸς ποὺ μόνον μὲ μιὰ ὑγιῆ ψυχοθεραπευτικὴ σχέση ἐμπιστο-σύνης ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς παιδοψυχιάτρους θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἐφικτό.

Ἡ συγκεκριμένη ἐνέργειά μας ἔγινε μὲ σκοπό, ὥστε ἐὰν χρειασθῇ στὴ συν-έχεια νὰ ἀπευθυνθοῦμε στὶς ἁρμόδιες εισαγγελικὲς Ἀρχές, προστατεύον-τας, μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, παράλληλα καὶ τὸ 7χρονο παιδί, πρὶν τοὐλάχι-στον νὰ ἀποδειχθῇ κάποια ἀξιόποινη πράξη ἐκ μέρους τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν.

Γιὰ ὁποιαδήποτε ἄλλα ἀνάλογα περιστατικά, ποὺ ἔχουν δηλαδὴ ποινικὸ χαρακτῆρα καὶ ἔγιναν ἀμέσως ἀντιληπτὰ ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ «Παπαφείου» Ἱδρύματος, καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα ὑπῆρχαν παραδοχὲς καὶ περι- γραφὲς ἀπὸ τοὺς ἀνηλίκους αὐτουργοὺς καὶ τοὺς παρατηρητὲς ἐφήβους ἠθι-κοὺς αὐτουργούς, ἐνημερώσαμε ἀπευθείας τὴν ἁρμοδία εἰσαγγελικὴ Ἀρχή.

Ἤδη γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ περιστατικὰ ἔχει ὁρισθεῖ δικάσιμος καὶ ἀναμένο-με τὴν κρίση τῆς δικαιοσύνης.

Ἡ δίωξη τῶν μελῶν τοῦ ΔΣ καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ «Παπαφείου» ποὺ κυκλοφορεῖται ὡς εἴδηση τὶς τελευταῖες ἡμέρες στὰ ΜΜΕ καὶ στὸν Ἡ-μερήσιο τοπικὸ Τύπο, ἀφορᾷ στὸ πρῶτο περιστατικὸ, ποὺ συνέβη τὸν Μάρτιο τοῦ 2012, καὶ ἀναφέρεται στὴν κακοποίηση τοῦ 7χρονου ἀπὸ τὸν 12χρονο. Στὸ περιστατικὸ αὐτὸ, οἱ ὁποιεσδήποτε κατηγορίες γιὰ «κου-κούλωμα» καὶ ἀπόκρυψη ἐκθέσεως κοινωνικῆς λειτουργοῦ ἢ ὅ,τιδήποτε ἄλλο, δὲν ἔχουν κανένα ἔδαφος νὰ σταθοῦν.

Στόχος μας καὶ καθῆκον μας ἦταν καὶ εἶναι πάντα ἡ προστασία καὶ ἡ φροντίδα τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν καὶ ἐφήβων ποὺ φιλοξενοῦμε ἐπὶ ἑκατὸν περίπου ἔτη, τὰ ὁποῖα ἔχουν βιώσει τὴν ἐγκατάλειψη, τὴν παραμέληση καὶ τὴν κακοποίηση μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο.

Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει αὐτὴ τὴν περίοδο μὲ τὶς κάθε εἴδους μὴ δη- μοσιογραφικὲς καὶ χωρὶς ὁποιαδήποτε δεοντολογικὴ διασταύρωση πλη-ροφορίες καὶ λεπτομέρειες, ποὺ δημοσιεύονται καὶ σχολιάζονται ἀπὸ τὸν ὁποιονδήποτε καὶ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, κακοποιεῖ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τόσο τὸ «θύμα», ὅσο καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀνήλικα παιδιὰ τοῦ Ἱδρύ-ματός μας, ποὺ ἐπὶ ἕνα αἰῶνα ἔχει προσφέρει στὴν τοπικὴ κοινωνία τῆς Θεσσαλονίκης τὶς ὑπηρεσίες του ἀνιδιοτελῶς καὶ ποικιλοτρόπως.

Τέλος, ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐρώτηση ποὺ κατετέθη προσφάτως στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ βουλευτὴ τοῦ κυβερνῶντος κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ» καὶ ἡ ὁποία περιέχει ἀνακρίβειες, καὶ δημιουργεῖ σὲ κάθε περίπτωση ψευδῆ εἰκόνα γιὰ τὰ συμβάντα, θὰ ἐνημερώσωμε τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο Ἐργασί- ας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Προνοίας, ποὺ ἐποπτεύει τὸ «Παπάφειο» Ἵδρυμα.