You are currently viewing Σοβαρές καταγγελίες του  Καλαβρύτων Αμβροσίου για τον Κίτρους Γεώργιο… Αν αληθεύουν ο Γεώργιος πρέπει να παραπεμφθεί…

Σοβαρές καταγγελίες του Καλαβρύτων Αμβροσίου για τον Κίτρους Γεώργιο… Αν αληθεύουν ο Γεώργιος πρέπει να παραπεμφθεί…

Ανοιχτή επιστολή προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος, όσον αφορά τον πρώην Μητροπολίτη Κίτρους κ. Αγαθόνικο.

Ακολουθεί η επιστολή του Μητροπολίτη Καλαβρύτων:

Πρός

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος Κύριον κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ
Ἱεράν Μητρόπολιν
601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,

Ἐπέλεξα τήν σήμερον, ἡμέραν τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας μου, κατά την εὐδοκίαν τοῦ Κυρίου μας, ἥτις ἐγένετο την 17ην Αὐγούστου 1976, διά νά Σᾶς παιδαγωγήσω ἐν Χριστῷ, κατά Χριστόν και εἰς Χριστόν, καθ’ ὅσον Ὑμεῖς ἀνήλθετε εἰς τό ὕψος τῆς Ἀρχιερωσύνης πολύ ἀργότερον, μόλις την 1ην Μαρτίου τοῦ ἔτους 2014!

Ἡ προτροπή τοῦ Βιβλίου τῶν Παροιμιῶν μοῦ δίδει τήν ἀφορμήν! «Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καί σοφώτερος ἔσται∙ γνώριζε δικαίῳ, καί προσθήσει τοῦ δέχεσθαι» (Παροιμιῶν, Κεφ. θ΄)

Δέν προτίθεμαι, ἄλλωστε καί δέν νομιμοποιοῦμαι, νά Σᾶς διδάξω Θεολογίαν, τῆς ὁποίας ἂξιος διδάσκαλος εἶσθε!

Προτίθεμαι ὅμως νά Σᾶς διδάξω καί νά Σᾶς κατηχήσω εἰς τό ἐκκλησιαστικόν Ἦθος, εἰς τό ὁποῖον, ὡς φαίνεται, ὑπολείπεσθε!

Περί τῆς ἐλλείψεως ταύτης, δυστυχῶς ἔχομεν ἰδίαν ἀντίληψιν.agathonikos

Πρόκειται περί τῆς ἐκ πάσης ἀπόψεως ἀπαραδέκτου συμπεριφορᾶς Σας πρός τόν ἐν ἀδυναμίᾳ ὄντα Προκάτοχόν Σας κ. Ἀγαθόνικον, τοῦ ὁποίου τήν φροντίδα Σᾶς ἐνεπιστεύθη ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὡς ἐπίσης καί τήν μετά πείσματος ἐπιδεικνυομένην ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν Σας πρός τήν ἐξαδέλφην Του καν Ἑλένην Ζαφειρίου-Φατούρου!

Περί τῶν κρατουσῶν συνθηκῶν ἐκεῖ εἰς τό κατάλυμά Του ἔχομεν ἰδίαν ἀντίληψιν, καθ’ ὅσον ἀπεσταλμένοι τῆς ἡμετέρας ἀναξιότητος ἐξ Αἰγίου, συγχρόνως δέ καί παιδιόθεν φίλοι Του Κληρικοί ἦλθον εἰς Κατερίνην, εἶδον καί ἀπῆλθον, μεταφέροντες εἰς ἡμᾶς τάς ἐκεῖ ἐπικρατούσας συνθήκας. Μεταξύ ἄλλων εἰς τήν ἀπό 16ης Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἀναφοράν μας πρός τήν Δ.Ι.Σ. ἐγράψαμεν και τά ἑξῆς: «Ὡς διεβεβαίωσαν ἡμᾶς οἱ ἡμέτεροι ἀπεσταλμένοι, ὁ Σεβ. κ. Γεώργιος ἐπί μῆνας δέν εἶχε ἐμφανισθῆ προσωπικῶς τόν ἐν Χριστῷ Ἀδελφόν του εἰς τό κατάλυμά του!»

Τά περί -κατά τήν ταπεινήν μου ἄποψιν- ἐλλειποῦς ἐκκλησιαστικοῦ ὕφους ἐκ μέρους Ὑμῶν δύνανται να συνοψισθοῦν εἰς τά ἑξῆς:

1. Μετά τῆς Κυρίας Ἑλένης Ζαφειρίου ἔχετε ἐμπλακῆ εἰς πλείστους ὅσους δικαστικούς ἀγῶνας, μόνον καί μόνον διότι δέν τῆς ἀναγνωρίζετε τό δικαίωμα νά φροντίζῃ τόν ἐξ αἵματος συγγενῆ της Σεβ. κ. Ἀγαθόνικον, παρά τό γεγονός, ὅτι ἡ φροντίς αὕτη τυγχάνει καταγεγραμμένη εἰς τήν Διαθήκην Του ὡς ἐπιθυμία τοῦ ἀσθενοῦς καί μή δυναμένου τώρα πλέον νά ἐπικοινωνῇ μετά τοῦ περιβάλλοντός του Μητροπολίτου κ. Ἀγαθονίκου.

2. Εἰς τό παραχωρηθέν πρός φιλοξενίαν του Διαμέρισμα-τμῆμα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Σας Μεγάρου- ἡ παρουσία Σας εἶναι ἀραιά, ἐνίοτε δέ καί ταραχώδης!

3. Ἀντί νά ἐπαινῆτε καί νά στηρίζετε τήν πολλαπλῶς κοπιάζουσαν ἐξαδέλφην Του καν Ζαφειρίου, ἥτις -ἄς σημειωθῇ- ἐγκατέλειψε καί οἰκίαν καί τέκνα καί τά καθ’ ἑαυτήν ἅπαντα εἰς τό Αἴγιον και ἐγκατεστάθη εἰς τήν Κατερίνην, προκειμένου οἰκειοθελῶς καί μέ περισσήν εὐχαρίστησιν νά ὑπηρετήσῃ τόν ἐξ αἵματος, προσφιλέστατον δέ, συγγενῆ της, καταστάσα «σκλάβα» εἰς τήν διακονίαν τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου, Ὑμεῖς καί τινες συνεργάται Ὑμῶν εὑρίσκεσθε εἰς συνεχῆ ἀντιπαλότητα μετ’ αὐτῆς, ἀσκοῦντες ψυχολογικόν πόλεμον εἰς αὐτήν, προκειμένου νά Τόν ἐγκαταλείψῃ καί νά ἀναχωρήσῃ ἐκεῖθεν!

4. Μή μᾶς ἀντιλέξετε, ὅτι Ὑμεῖς ἔχετε διαθέσει τρεῖς (3) νοσηλευτάς, οἵτινες Τόν φροντίζουν ἐπί 24ώρου βάσεως, πρός τούς ὁποίους καταβάλλετε ἀποζημίωσιν, οὐχί βεβαίως ἐκ τοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς Σας, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀποδοχῶν καί τῶν ἐπιδομάτων τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου, (ἐννοῶ τά τῆς συντάξεως καί τοῦ μηνιαίως καταβαλλομένου Συνοδικοῦ ἐπιδόματος). Ἐπιτρέψατέ μοι ὅμως νά Σᾶς ὑπομνήσω, ὅτι ὁ «μισθωτός» οὐδέποτε δύναται νά ἀναπληρώσῃ τό οἰκεῖον πρόσωπον!

5. Ἰδού μία εἰσέτι ἀπόδειξις τόσον τῆς ἀδιαφορίας Ὑμῶν, ὅσον καί τῆς πλημμελοῦς ἐπιτελέσεως τῶν καθηκόντων τῶν νοσηλευτῶν: Πρό ὀλίγων μόλις ἡμερῶν, ἤτοι τήν 1ην Αὐγούστου ἐ.ἔ. περί ὥραν 11ην π.μ., ὑπαιτιότητι, δηλ. ἐξ ἀπροσεξίας τοῦ νοσηλευτοῦ ὑπηρεσίας κ. Ε. Σιώκα, ὁ ἀσθενής Μητροπολίτης κατέπεσεν ἐκ τῆς κλίνης του εἰς τό ἔδαφος καί ἐτραυματίσθη σοβαρώτατα εἰς τήν κεφαλήν του, ἄνωθεν τοῦ ἀριστεροῦ ὀφθαλμοῦ, ἐκ τῆς γενομένης δέ σχισμῆς ἔρρεεν ἄφθονον αἷμα!

Συγχρόνως ὁ Μητροπολίτης ἦτο ἀπό 2ημέρου ἐμπύρετος καί μέ οὐρολοίμωξιν, χωρίς ίδιαιτέραν φροντίδα ἐκ μέρους τῶν νοσηλευτῶν! Ταῦτα πάντα ὁ δράστης ἀπέκρυπτεν ἐκ τῆς ἐξαδέλφης του, ἥτις ὅμως ἤκουσε τόν θόρυβον, τόν «γδοῦπον» ἐκ τῆς πτώσεως εἰς τό πάτωμα, και ἔσπευσεν εἰς βοήθειαν! Ἐκεῖ, δυστυχῶς, ἐλλάμψατε διά τῆς ἀδιαφορίας Σας!

Διότι, ἀντί Ὑμεῖς προσωπικῶς ἤ κάποιος τῶν Συνεργατῶν Ὑμῶν νά σπεύσετε ἀμέσως καί νά ἐνεργήσητε τά ἀναγκαῖα διά τήν μεταφοράν Του εἰς τό Νοσοκομεῖον πρός νοσηλείαν, ἐσημειώσατε μίαν ἀσύγγνωστον ἀμέλειαν πρός ἕνα τραυματισθέντα συνάνθρωπόν μας, ὥστε τελικῶς μόλις περί τήν 5ην ἀπογευματινήν ὥραν τῆς ἰδίας ἡμέρας νά μεταφερθῇ Οὗτος εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης, χάρις εἰς τήν φροντίδα καί πρωτοβουλίαν τῆς ἰατροῦ κας Τσιρογιάννη, ἥτις ἔχει ἐπιφορτισθῆ ἀπό τό Πρόγραμμα τῆς κατ’ οἶκον νοσηλείας» καί ὡς ἐκ τούτου Τόν φροντίζει !!!!

6. Ἀπό τῆς 1ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁ ταλαίπωρος τραυματίας Ἀγαθόνικος παρέμεινεν εἰς τό Νοσοκομεῖον ὡς νοσηλευόμενος μέχρι τῆς 11ης τοῦ αὐτοῦ μηνός!

Ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχότης τε καί Σεβασμιότης –φεῦ- δέν κατεδέχθη νά πραγματοποιήσῃ μίαν ἐπίσκεψιν πρός τόν ἐν ἀσθενείᾳ ὄντα καί τετραυματισμένον Προκάτοχόν Σας ἐκεῖ εἰς τό Νοσοκομεῖον! Ἁπλῶς, ὡς λέγεται, τό βράδυ τῆς 10ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., δηλ. μόλις τήν προτελευταίαν ἡμέραν τῆς ἐξόδου Του ἐκ τοῦ Νοσοκομείου, Τον ἐπεσκέφθητε μόνον δι’ ἕν λεπτόν τῆς ὥρας, ἐστάθητε δέ ὄρθιος εἰς τό κατώφλι τοῦ θαλάμου Του, ἠρωτήσατε κάτι καί ἀκολούθως ἐξηφανίσθητε…….! Ντρέπομαι διά λογαριασμόν Σας, Ἀδελφέ, ἐάν ταῦτα πάντα ἀληθεύουν!

7. Ἡ στάσις Σας ἐπίσης ὑπῆρξε σκληρά ἕως καί ἀπάνθρωπος τόσον πρός τόν κ. Στέφανον, τόν ποτέ ὁδηγόν Του, ὅσον καί πρός τήν καν Ζαφειρίου!

Πρός τόν κ. Στέφανον, σπεύσαντα εἰς βοήθειαν, φέρεσθε ὡς νά εἴπετε τά ἑξῆς ἀπαράδεκτα, ἀντιχριστιανικά, ἀνάδελφα καί ἀπάνθρωπα: «Ποιός σέ φώναξε, Στέφανε; Φύγε γρήγορα, γιατί θά σέ διώξω ἀπό τήν δουλειά. Ἐγώ εἶμαι ὁ ἐργοδότης σου, ἐγώ κάνω κουμάντο ἐδῶ μέσα» κ.ἄ.

8. Ὡς ἐξ ἐγκύρου πηγῆς πληροφορούμεθα, ὁ κ. Ἀγαθόνικος ἔχει ἀνάγκην ἀμέσου μεταφορᾶς εἰς τι Κέντρον Ἀποκαταστάσεως, ἀλλ’ ὅμως οὐκ ἔχει τόν βοηθοῦντα»!!! Ἀπό τῆς 11ης Αὐγούστου παρουσιάζει σχετικήν πάρεσιν τῆς δεξιᾶς χειρός, συνεπείᾳ «ὄγκου παχέος ὑγροῦ εἰς τό ἀριστερόν μέρος τοῦ ἐγκεφάλου του», σύμφώνως πρός τάς γνωματεύσεις τῶν ἰατρῶν κας Τσιρογιάννη, Παθολόγου, καί κας Κατσαμάγκα, Νευρολόγου. Ὑμεῖς, Σεβασμιώτατε, ἀντί νά δραστηριοποιηθῆτε ἀμέσως πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος, ἀνεχωρήσατε τῆς Μητροπόλεώς Σας διά τήν Πάρον!

9. Τοῦ λόγου ἀχθέντος ἤδη εἰς τήν πρόσφατον νοσηλείαν τοῦ Σεβ. Ἀγαθονίκου, δέν δυνάμεθα νά μή μνησθῶμεν μίαν ἄλλην περίοδον νοσηλείας του εἰς τήν Κατερίνην κατά τό πρόσφατον παρελθόν, ὅτε-προκειμένου νά ἀποδείξετε τήν ἀνύπαρκτον περί αὐτοῦ φρον τίδα Σας- ἰσχυρίσθητε ψευδῶς, ὅτι μέ τήν φροντίδα Σας Οὗτος εἶχεν μεταφερθῆ πρός νοσηλείαν εἰς τό Θεραπευτήριον τῶν «ΑΧΕΠΑΝΣ» τῆς Θεσσαλονίκης, ἐνῷ οὐδέποτε συνέβη το τοιοῦτον! Διά νά ἰσχυροποιήσετε τόν κακόβουλον καί δαιμονιώδη τοῦτον ἰσχυρισμόν Σας, -φεῦ- προσεκομίσατε ψευδεῖς Ἰατρικάς Βεβαιώσεις φίλων Σας ἰατρῶν Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, ἤτοι τῶν κ.κ. Β. Κώστα καί Εὐθ. Δαρδιώτη!

10. Σεβασμιώτατε,

Διά τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθέντων καταδεικνύεται, ὅτι ἡ πρός τόν Σεβ. Ἀγαθόνικον προσωπική Ὑμῶν στοργική φροντίς και περιποίησις τυγχάνει σχεδόν ἀνύπαρκτος!

Πέραν ὅμως ὅλων τῶν γενικῶν παρατηρήσεων ἡμῶν καί μόνον διά τήν προσκόμισιν ψευδῶν ἰατρικῶν Βεβαιώσεων, προκειμένου να ἀποδείξετε, ὅτι μέ τήν φροντίδα Σας μετεφέρθη εἰς Θεσσαλονίκην προς νοσηλείαν, καθ’ἥν ὥραν το Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης, εἰς ὅ διετέλει νοσηλευόμενος, διεβεβαίωσεν γραπτώς, ὅτι ὁ Σεβ. Ἀγαθόνικος οὐδέποτε μετεκινήθη ἐξ αὐτοῦ εἰς ἕτερον Νοσηλευτικόν Ἵδρυμα, δι’ αὐτήν καί μόνον τήν κατακριτέαν πρᾶξιν Σας, ἐφ’ ὅσον αὕτη ἤθελεν ἐπικυρωθῆ καί δικαστικῶς, θά ἔχετε ἀπολέσει πλέον τήν «ἔξωθεν καλήν μαρτυρίαν» Σας, ὁπότε καί ὀφείλετε νά παραιτηθῆτε ἀμέσως ἀπό την ὑψηλήν θέσιν τοῦ Ποιμενάρχου! Δέν εἶναι δυνατόν, ψευδόμενος, νά ἀσκῆτε πλέον τά καθήκοντά Σας!

11. Ἄς ἐπανέλθωμεν τώρα εἰς τήν ἀπό 27ης Ίουλίου 2015 καθ’ Ὑμῶν καταγγελίαν τῆς Κυρίας Ἑλένης Ζαφειρίου. Σᾶς καταγγέλλει

a. Διά «δύο χαρακτηριστικές ἀπάνθρωπες κινήσεις» ἕνεκα τῶν ὁποίων τόσον ἡ καταγγέλλουσα ὅσον καί ὁ ἀσθενῶν Μητροπολίτης ζοῦν «σέ καθεστώς φρικτότερο τοῦ Νταχάου καί τοῦ Ἄουσβιτς….. μετέτρεψαν δέ τήν ζωήν τους σ’ ἕνα καθημερινό και ὁλονύκτιο Ἀρχιπέλαγος τοῦ Γκούλακ» (βλ. σελ. 2).

b. Ὅτι ἀπεμακρύνατε «ἀπό τήν καθημερινή περιποίηση καί ὑγιεινήν καθαριότητα τόν ἐπί δεκαετίες μέ καθημερινή καί ὁλονύκτια συμπαράσταση στόν Γέροντα συνεργάτη καί ὁδηγό του Στέφανο».

12. Διά τήν ἐγκατάστασιν ἠλεκτρονικῶν μηχανημάτων (κάμερες) παρακολουθήσεως τῶν κινήσεων εἰς τούς χώρους, ὅπου ὁ Σεβ. Ἀγαθόνικος κατοικοεδρεύει, ὥστε ἡ διαμαρτυρομένη κα Ζαφειρίου «δέν ἠμπορεῖ οὔτε και την ἀπόκρυφη περιποίηση τοῦ σώματός της νά ἔχῃ»!!!! Ταῦτα δε πάντα συμβαίνουν μέ τήν συνεργασίαν τῶν νοσηλευτῶν τῆς Ὑμετέρας ἐπιλογῆς, οἵτινες «πλουτίζουν ἀπό τις παροχές καί τά ἐπιδόματα τοῦ Γέροντος…..καί ὁ α’ ἐκτελεῖ τόν ρόλο τοῦ “capital control” !!!!!

13. Ὡς Μάρτυρες, δυνάμενοι να ἐπιβεβαιώσουν την ὡς ἄνω κακότροπον συμπεριφοράν Σας, δύνανται νά κληθοῦν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Καστορίας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Θηβών κ. Γεώργιος, Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, ὡς και ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκος, μετά τῶν ὁποίων, ἄς σημειωθῆ, οὐδεμίαν ἐπικοινωνίαν εἴχομεν!

Σεβασμιώτατε,

Ἐάν ταῦτα πάντα τυγχάνουν ἀληθῆ, τότε ἐντρέπομαι διά λογαριασμόν Σας! Ὄχι μόνον ἔχετε έγκαταλείψει εἰς χεῖρας τρίτων ἀνθρώπων, καί μάλιστα οὐχί καί τόσον στοργικῶν, ἕνα ἀνίσχυρον Ἀρχιερέα, τόν Προκάτοχόν Σας κ. Ἀγαθόνικον, τοῦ Ὁποίου χειρίζεσθε ἐν λευκῷ καί χωρίς λογοδοσίαν τινά τά εἰσοδήματά Του, διεκδικῆτε δέ καί τό ἐν Ἀθήναις ἀκίνητον (Διαμέρισμα), διά τοῦτο δε καί φέρεσθε τόσον σκληρῶς εἰς τήν ἐξ αἵματος συγγενῆ του κυρίαν Ζαφειρίου!!!!!!

Ἡ συμπεριφορά Σας ἀπάδει προς ἕνα Ἀρχιερέα, ὅστις ὀφείλει νά ἐνσαρκώνῃ εἰς τήν ζωήν του τήν ἀγάπην, τήν συμπάθειαν, τήν ἀνεκτικότητα, νά διακρίνεται δέ οὐχί διά τήν σκληροκαρδίαν του, ἀλλ’ ἀντιθέτως διά τά σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν του.

Ἐάν, λοιπόν, τά καταγγελλόμενα τά καθ’ Ὑμῶν τυγχάνουν ἀληθῆ δύο μόνον ἐπιλογάς ἔχετε εἰς τήν διάθεσίν Σας, ἤτοι ἤ νά γίνετε πολυεύσπλαγχνος, συμπαθής καί φιλάνθρωπος ἤ νά παραιτηθῆτε!

ΑΣ ΕΛΘΩΜΕΝ ΤΩΡΑ ΕΠΙ ΤΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:

14. Ἐφ’ ὅσον ἡ ροή τοῦ λόγου μας ἔφθασεν εἰς οἰκονομικῆς φύσεως ζητήματα καί συμφέροντα, Σεβασμιώτατε, ἐπιτρέψατέ μοι να ἀναφερθῶ καί εἴς τι προσωπικοῦ χαρακτῆρος σημεῖον. Ἀδέσποτοι φῆμαι, φθάνουσαι μέχρις τῆς ἡμετέρας ἀκοῆς, λέγουν τά ἑξῆς: Ὑμεῖς πολύ συχνά, ἀναφερόμενος εἰς τήν ἀναξιότητά μου, ἐμφανίζεσθε ὡς νά λέγετε τά ἑξῆς λόγια: «Δέν θά τά φάει ὁ Καλαβρύτων! Θα τά φάω ἐγώ»!!!!!!

Λεπτομερέστερον ὁμιλοῦντες, ὡς ἐπληροφόρησαν ἡμᾶς ἀξιοσέβαστοι συνομιλαί μας, Ὑμεῖς φέρεσθε ὡς νά ἔχετε ἐκμυστηριευθῆ εἴς τινα σεβάσμια καί λίαν ἀξιόπιστα πρόσωπα τῆς τοπικῆς Κοινωνίας τά ἑξῆς:

«Πρέπει νά κρατήσω πάσῃ θυσίᾳ τίς 2.500 ευρώ ἀποδοχές τοῦ παπποῦ (δηλ. τοῦ Ἀγαθονίκου) καί τά ἐπιδόματα, νά διώξω τήν Ἑλένη ἀπὀ ἐδῶ μέσα καί νά τῆς πετάξω τά πράγματά της, ὁπότε μετά θά ἀκυρώσω τό Συμβόλαιο, μέ τό ὁποῖον (ἐνν. ὁ Σεβ. Ἀγαθόνικος) μεταβίβασε τό διαμέρισμά του στην Ἀθήνα στήν κόρη της, γιατί ἡ μεταβίβαση τῆς κυριότητος εἶναι ὑπό ὅρους, ἤτοι μετά θάνατον, πρέπει νά πιστοποιήσουν τήν τοιαύτη γηροκόμηση οι 2 ἱερεῖς Βαρνάβας Λεοντιάδης…… καί Ἀθανάσιος Μαρινόπουλος καί ὁ Δικηγόρος Ἠλίας Παπάζογλου…..

……Ὅ,τι καί νά γίνει ὅμως, καί τά ἐπάνω–κάτω νά ἔρθουν ὁ Καλαβρύτων δέν θά τόν πάρει μέ τίποτα ἀπό ἐδῶ μέσα, γιά νά τά φάει αὐτός. Ποιός εἶναι αὐτός, πού θά μέ ἀναφέρει ἐμένα στή Σύνοδο καί μᾶς κάνει τόν ἔξυπνο σέ ὅλα καί γελάει ὁ κόσμος μαζί του! ……»

Σεβασμιώτατε Ἀδελφέ καί ἀθυρόστομε Δέσποτα,

Έάν ἐλέχθησαν ἐκ μέρους Σας τά λόγια αὐτά, ἀληθῶς ὄχι μόνον ἐκπλήττομαι, ἀλλά καί ἀγανακτῶ!

Εἶσθε πολύ μικρός καί πολύ περισσότερον μικρόψυχος, ἐάν ὄντως ἐξῆλθον τοιαῦτα λόγια ἐκ τῶν χειλέων Σας.

Καί εἶναι ἀληθές μέν, ὅτι ἀπό τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου, ὡς Συνοδικός Σύνεδρος, ἐζήτησα ἀπό την Ἱεράν Σύνοδον, ὅπως ἐπιτρέψῃ εἰς τόν ἀσθενοῦνται πρώην Κίτρους κ. Ἀγαθόνικον, ἵνα μεταφερθῇ εἰς τήν ἰδιαιτέραν του Πατρίδα, τό Αἴγιον, καί ἀναλάβωμεν ἡμεῖς, ἐν συνεργασίᾳ καί μέ τήν Ἐξαδέλφην του καν Ζαφειρίου τήν περαιτέρω φροντίδα Του, ἀλλ’ οὐδέποτε εἴχομεν ἐν νῶ τήν ἀπολαβήν ὑλικῶν ἀνταλλαγμάτων!

Μετά τοῦ Σεβ. Ἀγαθονίκου ὑπήρξαμε φίλοι ἀπό τά ἐφηβικά μας χρόνια, ἐχειροτονήθημεν συγχρόνως περίπου Διάκονοι εἰς τά Τρίκαλα Θεσσαλίας ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κυροῦ Διονυσίου, ὑπήρξαμε ἀδελφοί-συμμονασταί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Βαρλαάμ τῶν Μετεώρων, εἴχομεν δεσμούς ἀδελφικούς!

Ἑπομένως μόνον μία διεστραμμένη διάνοια θά ἠδύνατο να προβῇ εἰς ἀνεπίτρεπτους συνδυασμούς, περί οἰκονομικῶν συμφερόντων καί ἐπιδιώξεων ἡμῶν, προσβάλλοντας τήν προσωπικότητα τοῦ ἄλλου!

Ἐάν, λοιπόν, ἐκ τῶν χειλέων Σας ἐξῆλθον τά λόγια αὐτά «Δέν θά τά φάει ὁ Καλαβρύτων! Θά τά φάω ἐγώ»!!!!!! καί τά παρόμοια, ὡς ἀνωτέρω ἐξετέθησαν, ἐπικαλούμενος καί ἐπαναλαμβάνων τούς λόγους τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος «Ἄλαλα τά χείλη τῶν ἀσεβῶν….», ἀναφερόμενος δέ εἰς τό Ὑμέτερον Πρόσωπον καί εἰ τινων ἄλλων Συνεργατῶν Ὑμῶν καί συκοφαντῶν ἐμοῦ, τολμῶ νά εἴπω: «γενέσθωσαν ἄλαλα τά χείλη τῶν ψευδολόγων καί τῶν συκοφαντῶν μου, τῶν ὑπηρετούντων τό ψεῦδος καί τήν συκοφαντίαν, κληρικών, μοναχῶν ἤ λαϊκῶν»!

Δυστυχῶς, Ἀδελφέ μου, «ἡ τιμή, τιμή δέν ἔχει καί χαρᾶς τον, πού τήν ἔχει»!

Σεβασμιώτατε,

Ἡ παροῦσα δημοσία ἀναφορά μας κατέστη ἀναγκαία, καθ’ σον μέχρι σήμερον παρέμειναν ἀναποτελεσματικαί ἤ καί ἀναπάντητοι τόσον αἱ προφορικῶς γενόμεναι, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Συνοδικοῦ Συνέδρου, παρακλήσεις μου πρός τήν Δ.Ι.Σ., ὅσον καί ἡ ἀπό 16ης Ἰουλίου ἐ.ἔ. ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 544 Ἀναφορά μου!

Ἔχοντες, λοιπόν, ὡς ὁδηγόν μας τούς λόγους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ίησοῦ Χριστοῦ «εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ», δημοσιοποιοῦμεν τό ζήτημα, ὥστε τώρα πλέον νά πληροφορηθῇ τό ἐκκλησιαστικόν Πλήρωμα τά ἐν Κατερίνῃ τεκταινόμενα εἰς βάρος ἑνός γεγηρακότος Ἀρχιερέως, Ὅστις διατελεῖ εἰς κατάστασιν ἐκτάκτου ἀνάγκης, καί Τόν Ὁποῖον τόσον ὁ Διάδοχος αὑτοῦ Μητροπολίτης κ. Γεώργιος, ὅσον καί ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, φερομένη έν προκειμένῳ ὡς Μητρυιά, σχεδόν Τόν ἔχουν ἐγκαταλείψει εἰς τήν τύχην Του!

Ἐπί δε τούτοις διατελῶ
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Ἡ παροῦσα ἀναφορά διαβιβάζεται:

Πρός τήν Δ.Ι.Σ. διά τά κατ’Αὐτήν,

Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, πρός ἐνημέρωσιν,

Πρός τήν Ἐρίτιμον Κυρίαν Πολυξένην Τσούλη, Ἀντεισαγγελέα Πρωτοδικῶν Κατερίνης, πρός ἐνημέρωσιν καί διά τά κατ’ Αὐτήν.

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός ἐνημέρωσιν