You are currently viewing Τα Χριστούγεννα στο Φανάρι (ΦΩΤΟ)

Τα Χριστούγεννα στο Φανάρι (ΦΩΤΟ)

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Εσπερινόν της Εορτής των Χριστουγέννων και την Θείαν Λειτουργίαν του Μ. Βασιλείου, την Τετάρτην, 24ην Δεκεμβρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας και πιστοί εκ του εξωτερικού.

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, το εσπέρας της ιδίας, εδέχθη εν τη αιθούση του Θρόνου ομάδα παίδων της ενταύθα Ρουμανικής Κοινότητος, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Sergiu Vlad, ομίλους μαθητών της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, του Ζωγραφείου Λυκείου, υπό την ηγεσίαν του Λυκειάρχου αυτού Εντιμολ. Άρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου κ. Ιωάννου Δεμιρτζόγλου, του Ζαππείου Λυκείου και νέων εκ του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοι -ΕΡ.Θ.Ο., υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. δίδος Μέλισσας Φινφίνη, οίτινες έψαλον τα παραδοσιακά Κάλαντα των Χριστουγέννων και άλλα εόρτια ασματα. Εκ μέρους όλων προσεφώνησαν τον Πατριάρχην ο Εντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, και η δις Μέλισσα Φινφίνη. Άπαντας τους ως άνω συνεχάρη πατρικώς ο Πατριάρχης, ευλογήσας αυτούς και ευχηθείς καλάς εορτάς.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ
Μεθ᾿ ιεροπρεπείας, και εκκλησιαστικής τάξεως εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η μεγάλη Εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, προέστη της Θείας Λειτουργίας των Χριστουγέννων, την Πέμπτην, 25ην τ.μ., εν συνιερουργία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου και Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Η επί τοις Χριστουγέννοις Πατριαρχική Απόδειξις ανεγνώσθη από του Ι. Άμβωνος υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Πέργης κ. Ευάγγελος και Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, ο Εντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ο Εξοχ. κ. Δημήτριος Μακρής, Πρέσβυς ε.τ., οι Εντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχος Beyoğlu, κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχος Beşiktaş, μετά συνεργατών αυτού, ο κ. Serhii Kravchenko, εκ μέρους του Γεν. Προξενείου της Ουκρανίας, η Ευγεν. κ. İlay Aksoy, Αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Πόλεως του Κόμματος C.H.P., πλείστοι πιστοί εντεύθεν και προσκυνηταί εξ Ελλάδος. Μετά την Θείαν Λειτουργίαν επεσκέφθη τον Παναγιώτατον ευχηθείς Αυτώ εορτίως, ο πρώην Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Ελλογ. Δρ κ. Mustafa Farsakoğlu.
* * *
 Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Εντιμολ. κ. Στέφανον Μπαιράμογλου, Άρχοντα Καστρίνσιον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ρέας-Ελένης, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

– Μέλη του ενταύθα Συλλόγου Ιμβρίων, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Παναγιώτας Λαγοσπύρη – Μορφιάδου, επί ταίς εορταίς.

– Τον Εντιμ. κ. Ζήσην Φραγκάκην, Φοιτητήν, εξ Αλεξανδρουπόλεως.

– Τούς Εντιμ. κ. Zafer Polat και κ. Arman Togaç, εντεύθεν.

– Την Ευγεν.κ . Ευφροσύνην Μπρούχιν, μετά του υιού αυτής Εντιμ. κ. Σάββα, εντεύθεν.

– Τον Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Μηνάογλου, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
* * *
– Εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος του Πατριάρχου, επεσκέψαντο το απόγευμα των Χριστουγένων:

α) ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εν τη εν Hamalbaşı έδρα των ενταύθα Χαλδαίων PKαθολικών τον Χωρεπίσκοπον αυτών Αιδεσιμ. κ. François Yakan,

β) ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, εν τη εν Tarlabaşı έδρα των ενταύθα Συροιακωβιτών τον Σεβ. Μητροπολίτην αυτών κ. Filüksinos Yusuf Çetin, και

γ) ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου κ. Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου των Πατριαρχείων, εν τη εν Ayazpaşa έδρα των ενταύθα Συροκαθολικών τον Χωρεπίσκοπον αυτών Αιδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, και διεβίβασαν αυτοίς τας Πατριαρχικάς ευχάς και τα συγχαρητήρια επί τοις Χριστουγέννοις.