You are currently viewing Καταπέλτης κατά Μπουτάρη και Λοβέρδου ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος

Καταπέλτης κατά Μπουτάρη και Λοβέρδου ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος

Αιχμές κατά του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη και του υπουργού Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου άφησε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις τους υπέρ της ίδρυσης τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

“Ο υπουργός Παιδείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, για να δικαιολογήσει τη θετική άποψή του επι του θέματος χρησιμοποίησε ως επιχείρημα οτι οι τέσσερεις μητροπολίτες της Θράκης συμφωνούν στη λειτουργία του τμήματος ισλαμικών σπουδών” τόνισε ο κ. Άνθιμος.

Όσον αφορά τον Δήμαρχο της πόλης κ. Μπουτάρη και των δημοσιογράφων της εκπομπής στην οποία μίλησε πρόσφατα, τόνισε οτι: “βρίθουν εσφαλμένων εκτιμήσεων και διατυπώσεων”.

“Είναι χρέος μας να αξιολογήσουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να επεκταθεί και πάλι στη Βαλκανκή με πονηρούς τρόπους…Η Ελλάδα είναι Ορθόδοξη Χριστιανική χώρα και μέλος της Ε.Ε.Δεν δεχόμαστε ισλαμοτουρκικές παρουσίες στην πατρίδα μας”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

«Ἤκουσα ἀπὸ τὸν Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ ΣΚΑΪ τὴν συζήτηση γιὰ τὴν προσπάθεια ποὺ γίνεται νὰ ἱδρυθῇ στὴ Θεσσαλονίκη ‘Κατεύθυνση Ἰ-σλαμικῶν Σπουδῶν’ μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ. Τὴν προσπάθεια αὐτὴ ἐνέκρινε κατὰ πλειονοψηφία τὸ Τμῆμα Θεολογίας καὶ ἀπέῤῥιψε κατὰ πλειονοψηφία τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνι-κῆς Θεολογίας.

Ἡ προσπάθεια αὐτὴ εἶναι κατὰ τὴν ἄποψή μου καὶ τὴν αἴσθηση τοῦ λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης ἐγκληματική. Ἐνῷ τὸ πρόβλημα τῆς Θράκης μας εἶναι τόσο σοβαρό, οἱ δικοί μας θέλουν νὰ ἐπεκτείνουν τὴν παρουσία τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴ Θεσσαλονίκη! Πέραν αὐτοῦ, τίθεται τὸ ἐρώτημα : Εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ συνυπάρξῃ τὸ Ἰσλὰμ μὲ τὴν ὀρθόδοξη Χριστια-νικὴ Θεολογία; Ἐὰν τελικὰ αὐτὸ συμβῇ, μέσα σὲ δυὸ χρόνια οἱ Τοῦρκοι θὰ ὑπερηφανεύωνται ὅτι ἐπεκτείνονται ἀπὸ τὸν Ἕβρο μέχρι τὴν Θεσσα-λονίκη! Οἱ Τοῦρκοι ἐμπαίζουν σαράντα χρόνια τὸ Οἰκουμενικὸ Πατρι-αρχεῖο μας γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλ-κης, καὶ ἐμεῖς τοὺς λέμε περάστε στὴ Θεσσαλονίκη. Εἶναι ἔγκλημα αὐτὸ ποὺ ἐπιχειρεῖται.

Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, τὸν ὁποῖο γνωρίζω καὶ ἐκτιμῶ, γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν θετικὴ ἄποψή του ἐπὶ τοῦ θέματος, ἐχρησιμοποίησε ὡς ἐπιχείρημα, ὅτι οἱ τέσσαρες Μη-τροπολῖτες τῆς Θράκης, οἱ ὁποῖοι μοῦ εἶναι πολὺ ἀγαπητοί, συμφωνοῦν στὴ λειτουργία Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ !

Κύριε Ὑπουργέ, συγγνώμη, ἀλλὰ θέσατε, παρακαλῶ, τὸ ἐρώτημα στὸν Γενικὸ Γραμματέα Θρησκευμάτων, λόγῳ ἁρμοδιότητος, τὸ ἑξῆς ἐ-ρώτημα : Τέσσαρες ἢ καὶ περισσότεροι Μητροπολῖτες ἐπαρχιοῦχοι, ἔ-χουν τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίσουν ἐνυπογράφως, ἐπὶ ἑνὸς οἱουδήπο-τε ζητήματος, τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ σὲ μία ἄλλη Μητρόπολη; Δηλαδὴ οἱ τέσσαρες Μητροπολῖτες τῆς Θράκης θὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὴν λύση ἑ-νὸς σοβαροτάτου προβλήματος, τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ στὴν Ἀποστολικὴ καὶ ἱστορικὴ Μητρόπολη τῆς Θεσσαλονίκης; Κύριε ἐλέησον.

Ὅσον γιὰ τὰ ἄλλα ποὺ ἐλέχθησαν στὴν ἐκπομπὴ τοῦ ΣΚΑΪ ἐκ μέ-ρους τοῦ Δημάρχου κ. Μπουτάρη καὶ τῶν ἐκφωνητῶν-δημοσιογράφων βρίθουν ἐσφαλμένων ἐκτιμήσεων καὶ διατυπώσεων. Εἶναι χρέος ὅλων μας νὰ ἀξιολογήσωμε τὴν προσπάθεια τῆς Τουρκίας νὰ ἐπεκταθῇ καὶ πάλι στὴ Βαλκανικὴ μὲ πονηροὺς τρόπους καὶ νὰ προσέξωμε τὶς φρικαλεότη-τες στὸ Ἱρὰκ καὶ στὴ Συρία γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους. Ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι ὀρθόδοξη χριστιανικὴ χώρα καὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Δὲν δεχόμεθα ἰσλαμοτουρκικὲς παρουσίες στὴν πατρίδα μας.

Σὰν φρικτὸ ἐπίλογο παραθέτομε ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα ‘Ἁγιορείτικο Βῆμα’ τὴν εἴδηση : Ὁ Τοῦρκος Ὑπουργὸς Ὑγιείας Μεχμὲτ Μουεζίνο-γλου εὑρισκόμενος στὴν Ἑλλάδα ἐδήλωσε ὅτι «ὁ γνωστὸς καθεδρικὸς ναὸς τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης, μετατράπηκε τὸ 1917 σὲ χρι-στιανικὴ ἐκκλησία, ἐνῷ ἦταν τὸ μεγάλο καὶ ὀνομαστὸ Κασιμίγε Κάμι στὸ ὁποῖο τὸ μουσουλμανικὸ ποίμνιο ἔκανε τὶς προσευχές του». Καὶ δὲν βρέθηκε ἕνας Ἕλληνας νὰ τοῦ πῇ ὅτι πρὶν ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ὁ Ναὸς τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἦταν ἐπὶ αἰῶνες ὀρ-θόδοξη χριστιανικὴ ἐκκλησία, μιὰ ἀληθινὴ δόξα τῶν Ἑλλήνων Χρι-στιανῶν Ὀρθοδόξων».

«Φύλακες Γρηγορεῖτε».