You are currently viewing Ο μητροπολίτης Μαρωνείας στην Κύπρο

Ο μητροπολίτης Μαρωνείας στην Κύπρο

Τό διήμερον, 10ηνκαί 11ηνἸουνίου, ἡμέραν μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἱδρυτοῦ καί προστάτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, κατόπιν σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Γράμματος, ἐξεπροσώπησε τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον εἰς τάς ἑπετειακάς ἐκδηλώσεις πρός τιμήν καί μνήμην τοῦ Ἁγίου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου εἰς τήν Δασούπολιν.

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 10ηςἸουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος

ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 11ηςἸουνίου, κυριώνυμον ἡμέραν, ἐτελέσθη πολυαρχιερατικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσηςη Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, ἐνῶ πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἡμῶν κ. Παντελεήμων προσεφώνησε κομίσας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τοῦ τε Ἱεροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου καί τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἀκολουθεῖ ἡ προσφώνησις τοῦ Σεβασμιωτάτου:

 

‘’Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Τίμιον Πρεσβυτέριον,

Χριστοῦ Διακονία,

Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες,

Λαέ τοῦ Κυρίου περιούσιε καί εὐλογημένε,

 

 

Ἡ Μήτηρ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Εκκλησία, συγχαίρει σήμερα μέ τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς της, τῆς ἀγομένης εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Βαρνάβα.

Σεπτῇ Πατριαρχικῇ Ἐντολῇ, εὐρισκόμεθα σήμερα ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς ἐκ προσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τοῦ ὡσαύτως ἄγοντος τά τετιμημένα Ὀνομαστήριά Του, προκειμένου νά μεταφέρουμε σέ Σάς, Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής καί πάσης Κύπρου, ἀλλά καί στούς ἀδελφούς συνεπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς μεγαλονήσου, στόν κλῆρο καί στόν εὐλογημένο λαό τοῦ Θεοῦ τίς εὐχές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τοῦ Προκαθημένου του προσωπικώς, γιά ἔτη πολλά, καλλίκαρπα, θεοφώτιστα καί παραγωγικά, ὁδηγούντα τό πλήρωμα τῆς κατά Κύπρον Ἐκκλησίας εἰς λιμένας εὐδίους σωτηρίας καί ἁγιότητος.

Ἀπό τῆς ἀκριτικῆς Θράκης, εἰς ἥν ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μᾶς ἔταξε Μακαριώτατε ὅπως διακονήσωμεν τήν Ἐκκλησίαν καί τόν εὐλαβῆ λαόν Της, ἤλθομεν εἰς τήν μαρτυρικήν Κύπρον, τῆς ὁποίας σημαντικό μέρος τοῦ ἐδάφους εἶναι ἀκόμη κατειλημμένο, κομίζοντες τό μήνυμα τῆς ἀδελφικῆς συμπαραστάσεως, τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί τῆς ἀνυποκρίτου συμπαρατάξεως μαζί σας στούς ἀγῶνες τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, στούς ὁποίους ἡ ἐθναρχοῦσα πάντοτε Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς μεγαλονήσου δίδει τό παρόν. Πάντοτε ὁ λαός μας στάθηκε στό πλευρό τῶν ἀδελφῶν Κυπρίων, ὅταν ἡ ανάγκη τό ἐκάλεσε.

Θά ἤθελα δέ νά Σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ὅλοι ἐμεῖς, κλῆρος καί λαός, δέον ὅπως θεωρούμεθα συμπαραστάτες καί συγκυρηναῖοι στό σταυρό ποί σηκώνετε σαράντα χρόνια τώρα. Σταυρό στόν ὁποῖο ἤλθαν νά προστεθοῦν καί πρόσφατα προβλήματα, τά ὁποῖα ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα ἀσφαλώς τά βιώσαμε, καί συνεχίζουμε νά τά αἰσθανόμαστε, πιό ἔντονα καί πιό βασανιστικά. Γι’ αὐτό ἄλλωστε καί μποροῦμε νά σᾶς καταλάβουμε καλλίτερα.

Τά προβλήματα αὐτά καλώς γνωρίζει, καί ἐν μέρει ἔχει ἀντιμετωπίσει ἡ μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, στήν ἱστορική διαδρομή τῶν δεκαοκτώ περίπου αἰώνων, τήν ὁποία ἥδη ἔχει διαγράψει. Προβλήματα καί δοκιμασίες στή δίνη τῶν ὁποίων μία μόνο παρηγορία ὑπάρχει, ἡ προσευχή, καί μία μόνο ἀπολυτρωτική δύναμη ὑφίσταται, ἡ βοήθεια τῆς πανσθενοῦς χειρός τοῦ Ὑψίστου. Καί εἶναι ἀσφαλώς ἡ σημερινή θρονική ἑορτή τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς θείας ἐνισχύσεως καί ἀρρωγῆς, ἀλλά καί σημεῖον μέγα ἐκ τοῦ ὁποίου ὅλοι μποροῦμε νά φρονηματιστοῦμε καί νά παραδειγματιστοῦμε. Ἑορτή λαμπρή, μέ πᾶσαν ἐκκλησιαστικήν τᾶξιν κεκοσμημένη, πνευματοφόρος καί ἐπιστηρικτική.

Μεταφέροντας τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τῆς Σεπτῆς Κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπό τοῦ ὡσαύτως μαρτυρικοῦ ἀλλά καί πάντοτε φεγγοβόλου Φαναρίου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ ἅγιος προστάτης τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τοῦ ὁποίου σήμερα τήν ἱερά μνήμη πανηγυρίζουμε, σκέπῃ τόν κλῆρο καί τόν λαό τῆς Μεγαλονήσου, φωτίζῃ καί διακυβερνᾷ τούς ποιμένες καί τό ποίμνιο, ἰδιαιτέρως δέ χαριτώνῃ καί στηρίζῃ τήν Ἱερά Σύνοδο καί τόν Ἅγιο Πρόεδρό της, ἐσάς Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα, στό δύσκολο καί θεοφιλές ἔργο Σας, εἰς μακρότητα ἡμερῶν καί εἰς ἔργα οἰκοδομῆς τοῦ κατά Κύπρον ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου’’.