You are currently viewing Αντιπροσωπείες των Ορθόδοξων Εκκλησιών επισκέφθηκαν τον βασιλιά της Ιορδανίας

Αντιπροσωπείες των Ορθόδοξων Εκκλησιών επισκέφθηκαν τον βασιλιά της Ιορδανίας

Τήν Τρίτην, 14ην /27ην Μαΐου 2014, ὁ βασιλεύς τῆς Ἰορδανίας Μεγαλειότατος Ἀμπντάλλα Ἴμπν Χουσεΐν Ἀλ Θάνι ἐδέχθη εἰς τό ἀνάκτορον Αὐτοῦ ἐν Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας ἀντιπροσωπείας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Ἡ συνάντησις αὕτη ἔλαβε χώραν, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Βασιλέως, (ἴδε φωτογραφικόν ὑλικόν), ἀπευθυνθείσης πρός τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διά τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Εἰς τήν πρόσκλησιν ταύτην ἠδυνήθησαν νά ἀνταποκριθοῦν τό Πατριαρχεῖον τῆς Ρωσίας διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γεγκόργιεβσκ κ. Μάρκου, τό Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας διά τοῦ Μητροπολίτου Σβόρνικοβ καί Τούζλας κ. Χρυστοστόμου, τό Πατριαρχεῖον τῆς Ρουμανίας διά τοῦ Μητροπολίτου Τεργοβιστίου κ. Νήφωνος καί τό Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας διά τοῦ Μητροπολίτου Βελικότκου κ. Γρηγορίου.

Οἱ ὡς ἄνω τίμιοι ἐκπρόσωποι ἀφιχθέντες εἰς Ἰορδανίαν τήν προτεραίαν της Συναντήσεως αὐτῶν, ἐφιλοξενήθησαν ὑπό τοῦ Βασιλέως εἰς τό ἐν Ἀμμάν ξενοδοχεῖον Royal.

Τήν ἑσπέραν τῆς ἡμέρας ταύτης Δευτέρας, 13ης /26ης Μαΐου 2014, παρεκάθισαν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ ἐν Ἀμμάν Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βενεδίκτου, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας ἡγουμένου ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Πατρός Ἱερωνύμου.

Τούς ὡς ἄνω ἀντιπροσώπους ὑπεδέχθη ὁ Μεγαλειότατος Βασιλεύς τῆς Ἰορδανίας τήν ὡς ἄνω ἡμέραν, Τρίτην, 14ην /27ην Μαΐου 2014, εἰς τό ἀνάκτορον Αὐτοῦ καί παρέθεσεν αὐτοῖς γεῦμα.

Ἅμα τῇ ἐνάρξει τοῦ γεύματος τούτου ὁ Μεγαλειότατος Βασιλεύς ἐκαλωσώρισε τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἐκκλησιῶν προσφωνῶν Αὐτούς «ἀδελφούς», συγχαίρων αὐτούς διά τήν ἀνταπόκρισιν συμμετοχῆς εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην συνάντησιν μετ’ Aὐτοῦ καί εἰς τήν συνάντησιν εἰς τόν τόπον βαπτίσματος τοῦ Κυρίου, συνάντησιν ὑποστηρίζουσαν τήν εἰρηνικήν διαθρησκευτικήν συνύπαρξιν καί συμβάλλουσαν εἰς τάς καταβαλλομένας ὑπό τῆς Ἰορδανίας προσπαθείας ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτῆς ὡς Κουστῳδοῦ τῶν θρησκευτικῶν Χριστιανικῶν καί Μουσουλμανικῶν σεβασμάτων εἰς Ἱεροσόλυμα, νά ὑποστηρίξῃ τούς Χριστιανούς καί τούς Μουσουλμάνους τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῶν κατεχομένων περιοχῶν, προκαλουμένους ὑπό ἀκραίων Ἰσραηλινῶν στοιχείων.

Ἡ Ἰορδανική Κυβέρνησις, συμφώνως πρός τούς λόγους τοῦ Βασιλέως ἐξακολουθεῖ νά ἔχῃ τόν λόγον αὐτῆς εἰς τάς παγωμένας μέν ἀλλ’ οὐχί πεπαυμένας διαπραγματεύσεις Ἰσραηλινῶν καί Παλαιστινίων καί βλέπει ἐπιτευχθέντα πολλά εἰς αὐτάς, ἀναμένεται δέ καί ἡ ἐπίλυσις ἄλλων, ὡς τοῦ προβλήματος τῶν Ἱεροσολύμων καί «θέλομεν», εἶπε, «αἱ Ἐκκλησίαι ἡμῶν νά βλέπουν εἰς τήν Ἰορδανίαν μίαν ἀνοικτήν θύραν δι’ ἀνταπόκρισιν καί τήν βασιλικήν Χασιμιτικήν οἰκογένειαν ὑποστηρίζουσαν αὐτάς».

Τό ἑσπέρας τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας οἱ ὡς ἄνω Ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν συνηντήθησαν εἰς τόν χῶρον τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἀνατολικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ καί εἰς τήν ἐκεῖ ἀνεγερθεῖσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου.

Ἐνταῦθα, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνεδύθη μανδύαν καί ὠμόφορον καί ἐν συνεχείᾳ ἀνεπέμφθη προσευχή ὑπέρ τῆς συνδιαλλαγῆς, τῆς συμφιλιώσεως, τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης καί ἐψάλησαν ὑπό τῆς ἀραβοφώνου χορῳδίας τῆς ἐν Ἀμμάν Μητροπόλεως ἑλληνιστί καί ἀραβιστί τά τροπάρια, «Χριστός Ἀνέστη», «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε», τό Ἀπολυτίκιον τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, Δοξολογία καί ἄλλα τροπάρια τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Μετά ταῦτα ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀνέγνωσεν εὐχήν ὑπέρ τῆς εἰρήνης. Εὐχήν ὑπέρ τῆς εἰρήνης ἀνέγνωσεν ὡσαύτως καί εἷς ἕκαστος τῶν Ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν ἰδίαν αὐτοῦ γλῶσσαν.

Ἠκολούθησεν ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2014/05/27/7172

Μετά τοῦτο καί μετά τόν Πατριαρχικόν Πολυχρονισμόν, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν πρίγκιπα Ἐμίρη Γάζη εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Ταύτην ἐπέδωσεν καί εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν προσκεκλημένων ἐκπροσώπων τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἠκολούθησε δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τό ἐν Ἀμμάν ξενοδοχεῖον “Four Seasons”.