You are currently viewing Μήνυμα Μητροπολίτη Λευκάδος για το Πάσχα

Μήνυμα Μητροπολίτη Λευκάδος για το Πάσχα

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης Θεοφίλου, προς το πλήρωμα της επαρχίας του, για το Άγιον Πάσχα:

Πρός

τόν εὐσεβῆ Ἱερό κλῆρο,

τίς Μοναστικές ἀδελφότητες,

καί τόν ἁγιόλεκτο λαό

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἀγαπητά.

«Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος

ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτή

(Ψάλμ. 117 (118), στ. 24).

Ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν σήμερα, ἀφοῦ πάτησε τόν θάνατο γιά νά χαρίσει τήν αἰώνια ζωή σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, στόν καθένα ἀπό μᾶς! Καί τό σωτηριῶδες αὐτό γεγονός, οἱ ἄγγελοι τό γιορτάζουν καί τό ὑμνοῦν στούς οὐρανούς, καθώς φτάνει ἡ στιγμή πού ἡ ζωή ὑπερνικᾶ τόν θάνατο, ἡ ἀφθαρσία νικᾶ τήν φθορά, τό φῶς διώχνει τό σκοτάδι.

Τή μεγάλη αὐτή γιορτή πανηγυρίζουμε καί ὅλοι ὅσοι συγκεντρωμένοι σήμερα ἐδῶ κατανοοῦμε καί βιώνουμε τό κοσμοσωτήριο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. «Τήν ἀνάστασίν σου, Χριστέ Σωτήρ, ἄγγελοι ὑμνούσιν ἐν οὐρανοῖς καί ἡμᾶς τούς ἐπί γῆς καταξίωσον ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σέ δοξάζειν» (Τροπ. Κυριακῆς τοῦ Πάσχα).

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι ἡ μεγάλη θυσία τοῦ Θεανθρώπου πού τόσο πολύ ἀγάπησε τόν ἄνθρωπο, ὥστε κατέβηκε στή γῆ, ἔλαβε ἀνθρώπινη μορφή, ἔζησε καί πόνεσε ὡς ἄνθρωπος, πορεύτηκε μαζί μέ τούς ἀνθρώπους, κήρυξε, δίδαξε καί θεράπευσε κάθε ἁγνό καί πιστό ἄνθρωπο πού ζήτησε τή βοήθειά Του.

>Σέ ἀντάλλαγμα ὅλων αὐτῶν συλλαμβάνεται, παθαίνει καί τιμωρεῖται ἐν τέλει μέ τόν ἀτιμωτικότερο τρόπο τῆς ἐποχῆς, τή σταύρωση. Ὅλα αὐτά ὅμως τά ἀποδέχεται ἀπό τή μεγάλη του ἀγάπη πρός τό ἀνθρώπινο πρόσωπο.

Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ἔχουμε πλέον τή δυνατότητα, ἄν τηρήσουμε τά διδάγματά Του, νά μετέχουμε στή θεία ἀγάπη Του κατά τήν αἰώνια ζωή, τήν ἀνέσπερη ἡμέρα τῆς Βασιλείας Του.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Θεός, «ὁ ὁποῖος εἶπε μέσα ἀπό τό σκοτάδι νά λάμψει φῶς» στή φυσική δημιουργία, αὐτός ὁ Ἴδιος «ἔλαμψε μέσα στίς καρδιές μας καί μᾶς φώτισε νά γνωρίσουμε τή δόξα Του στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ» (Β’ Κορ. 4,6).

Ὁ Ἀναστάς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι «τό φῶς τό ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον» (Ἰω. 1,9).

Ὁ Χριστός μας εἶναι τό νόημα καί τό φῶς τοῦ κόσμου, ὁ Λόγος τοῦ παντός, ἡ ἔνσαρκη ἀποκάλυψη τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ, αὐτός ὁ ὁποῖος μᾶς φανερώνει προσωπικά τήν Βασιλεία Του καί μᾶς καθιστᾶ κατά χάριν κοινωνούς καί μετόχους αὐτῆς τῆς δόξας καί τοῦ πλούτου τῆς Ἀναστάσεως. Ὅποιος πιστεύει στό Χριστό καί ζεῖ μέσα στήν Ἐκκλησία τή ζωή τοῦ Χριστοῦ δέν ἔχει τίποτα νά φοβηθεῖ ἀπό τόν θάνατο. Κί ἄν πεθάνει, θά ζήσει. Ἐμεῖς ὅλοι εἴμαστε «ἐκ νεκρῶν ζῶντες» (Ρωμ. 6,13). Πεθαίνουμε κάθε ἡμέρα, γιά νά ζοῦμε κάθε μέρα ἐν τῷ Χριστῷ καί διά τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή μας.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.

Ἡ ζωή μας παίρνει νόημα μόνο μέ τήν Ἀνάσταση. Αὐτή εἶναι μιά μόνιμη χαρά πού δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς θλίψεις καί τά ποικίλα προβλήματα τῆς ζωῆς.

« Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει».

Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό νικᾶ τόν θάνατο καί φέρνει ζωή.

Εὔχομαι νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι νά ζήσουμε μέσα στήν ἐλευθερία καί τήν χαρά τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ μας. Νά ἐπιτυγχάνουμε καθημερινά τή διάβαση ἀπό τήν ἁμαρτία στήν χάρη, ἀπό τήν ἀπελπισία στήν ἐλπίδα, ἀπό τόν θάνατο στήν ζωή.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Χρόνια πολλά, εὐφρόσυνα καί εὐλογημένα παρά τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ!

Μέ πατρικές ἀναστάσιμες εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος