You are currently viewing Η Γ’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Αγία Γη

Η Γ’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Αγία Γη

Την Παρασκευήν, 8ην /21ην Μαρτίου 2014, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου, Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, και του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου, μετέβη εις την Ελληνορθόδοξον (Rum Orthodox) Κοινότητα των Ραφιδίων, κειμένην εις την πόλιν Νέαπολιν (Nablus), εν η το Φρέαρ του Ιακώβ.

Η Κοινότης αύτη κατοικεί κατά το ήμισυ εις την άκρην της Νεαπόλεως, εν η και ο παλαιότερος αυτής Ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, κατά δε το άλλο ήμισυ αυτής εις το κέντρον της νέας πόλεως της Νεαπόλεως, εν ω και προσφάτως ανήγειρε περικαλλή Ναόν προς τιμήν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Εις τον νέον Ναόν τούτον ο Μακαριώτατος προεξήρξε της ακολουθίας της Γ’ Στάσεως των Χαιρετισμών της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου, συνιερουργούντων του Αγίου Καπιτωλιάδος, του εκτελούντος χρέη Προϊσταμένου της Κοινότητος ταύτης Αρχιμανδρίτου π. Ιουστίνου, ηγουμένου του Φρέατος του Ιακώβ και του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου.

(πιο κάτω video από τους Χαιρετισμούς στο Ναό της Αναστάσεως)

Προς το συναχθέν ευσεβές εκκλησίασμα ο Μακαριώτατος ωμίλησε δια της κάτωθι ομιλίας Αυτού εχούσης ελληνιστί ως έπεται:

«Τους σους υμνολόγους, Θεοτόκε, η ζώσα και άφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευματικόν στερέωσον και εν τη θεία δόξη σου, στεφάνων δόξης αξίωσον».

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Η αγία του Χριστού Εκκλησία ευλαβείται και τιμά ιδιαιτέρως το ιερόν πρόσωπον της υπερευλογημένης Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Και τούτο, διότι η Χάρις και η δύναμις του Αγίου Πνεύματος ανέδειξεν αυτήν Θεοτόκον, δηλονότι μητέρα του Θεού Λόγου, Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού.

Το μέγα μυστήριον της θείας Οικονομίας εμπεριέχεται εις τούτο το όνομα της «Θεοτόκου», ως διδάσκει και ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Τούτο το όνομα άπαν το μυστήριον της Οικονομίας συνίστησι, ει γαρ Θεοτόκος η γεννήσασα, πάντως Θεός ο εξ αυτής γεννηθείς, πάντως δε και άνθρωπος». Ένεκεν τούτου η Δέσποινα ημών Μαρία αναγνωρίζεται υπό της Εκκλησίας η κατ’ εξοχήν μεσίτρια ημών προς τον φιλάνθρωπον Θεόν.

Η γνωστή εις όλην την οικουμένην «Ακολουθία των Χαιρετισμών» η «ικετήριος ακολουθία εις τον Ακάθιστον Ύμνον της Υπεραγίας Θεοτόκου» τελείται κατά τας ημέρας της αγίας Τεσσαρακοστής, δηλαδή της ευλογημένης μεγάλης νηστείας δια δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, δια να τιμήσωμεν και να εγκωμιάσωμεν την μητέρα του Βασιλέως Χριστού, ως τούτο διατυπώνει και ο υμνωδός λέγων: «Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσεται Πνεύματος• και λόγον ερεύξομαι τη βασιλίδι μητρί και οφθήσομαι φαιδρώς πανηγυρίζων και άσω γηθόμενος ταύτης τα θαύματα», και δεύτερον δια να την παρακαλέσωμεν να στερεώση τους υμνούντας και λατρεύοντας αυτήν εις την αληθινήν πίστιν και την εν Χριστώ ζωήν, ως λέγει και ο θείος Παύλος: «ει γαρ και τη σαρκί άπειμι, αλλά τω πνεύματι συν υμίν ειμι, χαίρων και βλέπων υμών την τάξιν και το στερέωμα της εις Χριστόν πίστεως υμών», (Κολ. 2,5). Επί πλέον να στερεώση τους υμνούντας αυτήν και εις την μέλλουσαν ζωήν. Και τούτο, διότι η Θεοτόκος δεν είναι μόνον «η παγκόσμιος δόξα η εξ ανθρώπων σπαρείσα, αλλά και η βασίλισσα των ουρανίων αγγελικών δυνάμεων.

Με άλλα λόγια, η Θεοτόκος Μαρία ως μητέρα του Θεού Λόγου μετέχει εις την θείαν δόξαν του Υιού και Θεού αυτής. Δια τούτο και πρεσβεύει, μεσιτεύει υπέρ πάντων ημών. Εις τας πρεσβείας και μεσιτείας αυτής οι πιστοί εναποθέτουν τας ελπίδας των δια την συμμετοχήν αυτών εις την δόξαν της βασιλείας του Θεού, ένθα «κομιούσιν κατά τον Απόστολον Πέτρον τον αμαράντινον της δόξης στέφανον», (Α” Πετρ. 5,4).

Αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενον του ύμνου, τον οποίον απευθύνει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εις την Θεοτόκον Μαρίαν μέλπων: «Τους σους υμνολόγους Θεοτόκε, η ζώσα και άφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευματικόν στερέωσον και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων σόξης αξίωσον».

Ικετεύσωμεν την Υπεραγίαν Θεοτόκον και αειπάρθενον Μαρίαν, ίνα δια των πρεσβειών αυτής αξιωθώμεν να διέλθωμεν το στάδιον της Αγίας Νηστείας και καταντήσωμεν εις την χαράν και ευφροσύνην της Αγίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Αναστάσεως. Αμήν».

Μετά την ακολουθίαν ο Μακαριώτατος ήκουσε εκ του Συμβουλίου περί των προβλημάτων της Κοινότητος αυτών κυριώτερον των οποίων ο διορισμός μονίμου Ιερέως αυτών.

Η ακολουθία της Γ Στάσεως των Χαιρετισμών επίσης μετεδόθη δια ζώσης εκ του Καθολικού του Ναού της Αναστάσεως δια του ραδιοφωνικού σταθμού του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, εν η μετά του πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου συμμετείχε η χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό τον Αρχιμανδρίτην π. Ειρηναίον.