You are currently viewing Προγραμματική σύμβαση για την επισκευή του καμπαναριού του Πανορμίτη

Προγραμματική σύμβαση για την επισκευή του καμπαναριού του Πανορμίτη

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προτίθεται να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Μητρόπολη Σύμης για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση καμπαναριού Πανορμίτη στη νήσο Σύμη”, προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη στη Σύμη που αποτελεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο ιδιαίτερης αρχαιολογικής, ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του έργου με το ποσό των εκατό ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00).

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Οι εργασίες που απαιτούνται στη παρούσα φάση είναι oι εξής:

1. Εργασίες αντιστήριξης – προστερέωσης – υποστήλωσης όλων των ανοιγμάτων τοξωτών και μη. Κατασκευή δαπέδου εργασίας σε κάθε όροφο με ικριώματα καθ’ όλο το ύψος του κωδωνοστασίου.

Θα διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των προσκυνητών.

2. Καθαίρεση όλων των σαθρών επιχρισμάτων διακοσμητικών και φερόντων στοιχείων και προσεκτική απομάκρυνση όλων των προϊόντων της καθαίρεσης με τα χέρια.

3. Καθαρισμός όλων των επιφανειών, συρραφή – συγκόλληση ρωγμών στον φέροντα οργανισμό, στερέωση τοιχοποιίας καθ’ όλο το ύψος, όπου απαιτείται.

4. Αντικατάσταση των σιδηρών κατεστραμμένων ελκυστήρων με νέους από πιθανόν άλλο υλικό (π.χ. τιτάνιο) όπου απαιτείται, καθώς επίσης και των κεραμοπλαστικών και άλλων διακοσμητικών στοιχείων.

5. Συντήρηση όλων των μεταλλικών κατασκευών (κλιμακοστάσιο).

6. Αποκατάσταση (κατασκευή επί τόπου με χυτά καλούπια – τοποθέτηση).

Βάσης στήριξης της μεταλλικής κλίμακας.

Στηθαίων

Κορνιζών

Διακοσμητικών στοιχείων

Αετωμάτων

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σύνθεση των κονιαμάτων.

7. Χρωματισμοί με ειδικά χρώματα όλων των επιχρισμάτων και μεταλλικών επιφάνειών.

Α. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:

Τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από την Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τη μέριμνα για την αποστολή τους στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. για εκκαθάριση και έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων.

Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.

Β. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα η 4η Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων αναλαμβάνει:

Την εκτέλεση του Προγράμματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Νόμο και τη Σύμβαση.

Τη μέριμνα για την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, πριν από την έναρξη του έργου.

Να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Την ευθύνη των εργασιών, διαθέτοντας ή προσλαμβάνοντας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, το απαιτούμενο εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, για να φέρει σε πέρας το παραπάνω έργο.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, την ευθύνη για την οργάνωση του εργοταξίου, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την επίβλεψη των εργασιών και την έντεχνη εκτέλεσή τους.

Την οικονομική διαχείριση του έργου μέχρι την αποπεράτωσή του. Στη 4η Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, θα μεταβιβάζονται οι αναγκαίες κάθε μήνα πιστώσεις.

Τη μέριμνα για αποστολή στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα για κάθε πιστοποίηση, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

Τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.

Την τοποθέτηση στο χώρο του έργου πινακίδας, όπου θα αναφέρεται ο χρηματοδότης. Επίσης να γίνεται σχετική καταχώρηση στα έντυπα που τυχόν εκδοθούν.

Γ. Η Ιερά Μητρόπολη Σύμης να διαθέτει ότι στοιχείο υπάρχει στο αρχείο της και ζητηθεί από τον φορέα εκτέλεσης του έργου καθώς επίσης και να παράσχει κάθε συνδρομή για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.