Ποιμαντική επίσκεψη Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην Ιορδανία

  • Reading time:1 mins read

Από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – εκ της Αρχιγραμματείας

Τό Σάββατον, 29ην Νοεμβρίου / 12ην Δεκεμβρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνεχίζων τήν ποιμαντικήν Αὐτοῦ ἐπίσκεψιν εἰς τό ἐν Ἰορδανίᾳ ποίμνιον Αὐτοῦ, μετέβη ἐκ τῆς ἐν Ἀμμάν Μητροπόλεως τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πόλιν Ἴρμπετ τῆς βορείου Ἰορδανίας, ἔνθα καί ἔχει τήν ἕδραν αὐτοῦ ὁ ἐν τῷ βορείῳ Ἰσραήλ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος.

Ἐνταῦθα ἐπεφυλάχθη εἰς τόν Μακαριώτατον θερμοτάτη ὑποδοχή ὑπό τῶν Δημαρχιακῶν καί Νομαρχιακῶν Ἀρχῶν, τῶν Προσκόπων, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ ἱερατείου καί τοῦ λαοῦ.

Μετά τήν ὑποδοχήν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος εἰσῆλθεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ ἁγίου Γεωργίου καί ἐνδυθείς μανδύαν καί εὐλογήσας, προεξῆρξε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, τοῦ ἡγουμένου ἐν Φχές Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τῶν ἐφημερίων τῆς ἐνορίας ταύτης, Πρεσβυτέρου Ἀμπντάλλα Μάρτζη, καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου, πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς Ντιμπίν καί τῶν ἱερέων τῆς περιοχῆς τῆς Ἐπιτροπείας τοῦ Ἴρμπετ εἰς βορρᾶν, ψαλλούσης συγκινητικῶς εἰς ὕφος βυζαντινόν τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐκ νέων καί νεανίδων καί μετέχοντος τοῦ εὐσεβοῦς Ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς πόλεως ἐν εὐλαβείᾳ καί κατανύξει. Πρός τόν εὐσεβῆ λαόν τοῦτον ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἑλληνιστί, λέγων περίπου τά ἑξῆς:

῾Καὶ ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων᾽, (Ἰωάν. 4, 36-37).

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Φιλούμενε,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Ἡ πανσθενουργός χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συνήγαγεν ἡμᾶς σήμερον ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἵνα λειτουργικῶς καί εὐχαριστιακῶς δοξάσωμεν τόν ἅγιον Τριαδικόν ἡμῶν Θεόν ἐπί τῇ ἀπό διετίας ἐγκαταστάσει ποιμαντικοῦ ποιμένος, δηλονότι Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν τῇ βορείῳ περιφερείᾳ τῆς Ἰορδανίας, ἔχοντος ὡς ἕδραν αὐτοῦ τήν μεγαλούπολιν ἡμῶν Ἴρμπετ.

“Τίνα γάρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ Θεῷ ἀνταποδοῦναι περί ὑμῶν ἐπί πάσῃ τῇ χαρᾷ, ᾗ χαίρομεν δι᾽ ὑμᾶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ ὑμῶν (Α´ Θεσ. 3,9) τοῦ φανερώσαντος ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ θείου Λόγου, δηλονότι τῆς θείας Οἰκονομίας, τήν ἐν τῷ ἀγρῷ τοῦ κόσμου τούτου Ἁγίαν αὐτοῦ Ἐκκλησίαν. “Λύτρωσιν”, λέγει ὁ Δαυίδ, “ἀπέστειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἐνετείλατο εἰς τόν αἰῶνα διαθήκην αὐτοῦ. Ἅγιον καί φοβερόν τό ὄνομα Αὐτοῦ”, (Ψαλμ. 110).

Τήν ἐν τῷ κόσμῳ φανερωθεῖσαν Ἐκκλησίαν ἐθεμελίωσεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἐπί τοῦ ἰδίου αἵματος καί κατέστησεν ποιμένας αὐτῆς καί διαδόχους Αὐτοῦ τούς ἁγίους Ἀποστόλους, τουτέστιν τούς ἐπισκόπους, “ποιμαίνειν τήν Ἐκκλησίαν Κυρίου τοῦ Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵματος”, ( Πράξ 20, 27-28).

Τήν ἀδιάσπαστον ἑνότητα καί σχέσιν ποιμένος καί ποιμνίου ἤ ἄλλως πῶς εἰπεῖν, Ποιμένος καί ποιμαινομένων διατυπώνει ὁ σοφός Παῦλος διά τῆς εἰκόνος τῆς συναρμολογῆς τῆς οἰκοδομῆς, λέγων: οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι”.

Τό κατά θείαν ἀποκάλυψιν γνωσθέν τοῦτο μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν Μέγαν Παῦλον (Ἐφ. 3,3) ἑρμηνεύει ἀναλυτικώτερον ὁ ἀποστολικός Πατήρ καί μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος λέγων: “Ὅπου ἄν φανῇ ὁ Ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω. Ὥσπερ ὅπου ἄν ᾖ Χριστός Ἰησοῦς, ἐκεῖ ἡ Καθολική Ἐκκλησία, (Σμυρ. 8,2). “Πάντα οὖν ἡμῖν μετ᾽ εὐταξίας ἐπιτελείσθω ἐν Χριστῷ. Οἱ λαϊκοί τοῖς διακόνοις ὑποτασσέσθωσαν. Ὁ διάκονος τοῖς Πρεσβυτέροις. Οἱ Πρεσβύτεροι τῷ Ἐπισκόπῳ. Ὁ Ἐπίσκοπος τῷ Χριστῷ, ὡς αὐτός τῷ Πατρί. (…) καί ἀραβιστί ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2015/12/13/16820

Πολύς λαός προσῆλθεν εἰς τό μυστήριον τῆς θείας Κοινωνίας πρός βοήθειαν, ἐνίσχυσιν, ἁγιασμόν καί σωτηρίαν.

Πρό τῆς θείας ἀπολύσεως ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν ὡραιοτάτην εἰκόνα τῆς Θεοτόκου διά τόν ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ἴρμπετ, ἐγκόλπιον εἰς τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Πέλλης κ. Φιλούμενον, καί ἐπιστήθιον σταυρόν εἰς τόν ἐφημέριον τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τούτου π. Ἀμπντάλλα Μάρτζη, ὁ δέ Σεβασμιώτατος Φιλούμενος ἐπέδωσεν Ἀρχιεπισκοπικήν ράβδον εἰς τόν Μακαριώτατον.

Μετά τήν θείαν Λείτουργίαν ἠκολούθησε δεξίωσις εἰς τό ἡγουμενεῖον, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος διένειμε εἰκόνας ἑκάστῳ τῶν προσελθόντων, προσεφώνησε δέ ἐξ ὀνόματος τῆς Κοινότητος καί τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ ἱερεύς π. Ἀμπντάλλα, ἐκπρόσωποι δέ ἐξ ὀνόματος τῆς νεολαίας ἐπέδωσαν πλακέταν μέ τό ἔμβλημα τῆς πόλεως Ἴρμπετ, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰκόνας τῆς Θεοτόκου εἰς τούς ἱερεῖς καί ἐπιτρόπους καί ἐπεσφράγισε τήν δεξίωσιν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀραβιστί: http://www.jp-newsgate.net/ar/2015/12/11/16845

Μετ᾽ αὐτήν δέ ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος, εὐχαριστῶν τόν Μακαριώτατον δι᾽ ὅσα ἐπραγματοποίησε δι᾽ αὐτόν καί τήν Κοινότητα τοῦ Ἴρμπετ ἠθικῶς καί οἰκονομικῶς εἰς ἐργασίας εἰς τόν ἱερόν Ναόν καί τούς παρακειμένους αὐτῷ χώρους ἐνοριακῶν δραστηριοτήτων.

Τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἠκολούθησε γεῦμα εἰς ξενοδοχεῖον τῆς πόλεως, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου τῆς συνοδείας αὐτοῦ καί ἄλλων. Εἰς τό γεῦμα τοῦτο προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀραβιστί, ἀναρτηθησομένης προσεχῶς.

H έναρξη της επισκέψεως

Τήν Παρασκευήν, 28ην Νοεμβρίου/ 11ην Δεκεμβρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ὑπευθύνου τῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν π. Ἤσσα Μοῦσλεχ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, διῆλθε τήν γέφυραν τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, τήν πλησίον τοῦ τόπου τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἔφθασεν εἰς τήν μεγαλόπολιν Φχές, προάστειον τοῦ Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος μετά τήν τέλεσιν τῆς θ. Λειτουργίας προεξῆρξε τοῦ τεσσαρακονθημέρου Μνημοσύνου τοῦ ἐν ἀφοσιώσει ὑπηρετήσαντος εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Κοινότητα τῆς κώμης ταύτης μακαριστοῦ ᾽Ηλιᾶς Σουές, συνιερουργούντων Αὐτῷ τοῦ ἡγουμένου τῆς Κοινότητος ταύτης Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί τῶν ἐφημερίων τῆς Κοινότητος ταύτης καί ἄλλων Κοινοτήτων καί προσευχομένων τῶν συγγενῶν τοῦ ἐκλιπόντος καί ἄλλων μελῶν τῆς Κοινότητος.

Πρός τιμήν τῆς μνήμης αὐτοῦ ὡμίλησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀραβιστί ἴδε:

http://www.jp-newsgate.net/ar/2015/12/11/16843

Μετά τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, οἱ συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος ἐδέχθησαν τά συλλυπητήρια διά τόν ἀγαπητόν ἱερέα τῆς οἰκογενείας αὐτῶν εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Β´ Ἐπίσκεψις εἰς Μάρκαν.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη δι᾽ ἠθικήν συμπαράστασιν καί ἐνίσχυσιν τόν εἰς τήν συνοικίαν Μάρκαν τοῦ Ἀμμάν κατά τά τελευταῖα ἔτη τῇ οἰκονομικῇ συνδρομῇ τοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων χορηγῶν φροντίδι καί ἐπιμελείᾳ τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἤσσα Ἀγιάς ἐκ τοῦ μηδενός εἰς γῆν παραχωρηθεῖσαν ὑπό τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως ἀνεγερθέντα ἱερόν ναόν τοῦ ἁγίου Νικολάου, προσφάτως δεχθέντα ἐμπρησμόν ὑπό ἀγνώστων εἰς τό Ἱερόν Βῆμα αὐτοῦ.

 Γ´ Συνάντησις μετά τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς.

Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ ἐδέχθη εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν ἐκπροσώπους τῆς ὑπ᾽ Αὐτοῦ συσταθείσης Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἐξέθεσε Αὐτῷ προβλήματα ἀπασχολοῦντα τό ἐν Ἀμμάν ποίμνιον Αὐτοῦ, ὡς εἶναι τά ἐγκαίνια ἱερῶν Ναῶν εἰς Ἰορδανίαν, ἡ ἐκδήλωσις τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κύπρου UKLAN ὑπέρ τῶν Συρίων προσφύγων, ἡ οἰκονομική συμπαράστασις εἰς τήν ἐμπρησθεῖσαν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μάρκας, ἡ ἵδρυσις ταμείου φοιτητοῦ, ἡ ἵδρυσις σχολείου εἰς Σάλτην, Ἄζλούν καί ἄλλας πόλεις τῆς Ἰορδανίας καί ἡ προσεχής σύγκλησις τῆς ὁλομελείας τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς.