You are currently viewing Πλήρης αποχριστιανοποίηση της Ελλάδας:Εννέα θρησκείες διδάσκουν στα παιδιά μας!

Πλήρης αποχριστιανοποίηση της Ελλάδας:Εννέα θρησκείες διδάσκουν στα παιδιά μας!

  • Reading time:1 mins read

(Απόσπασμα από τον Ορθόδοξο Τύπο) “…Ὡς πρὸς τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀπεκαλύφθη εἰς ἡμερίδα, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη τὴν 24ην Ἰανουαρίου εἰς τὴν Χριστιανικὴν Ἑστίαν Λαρίσης ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Λαρίσης, τὴν Πανελλήνιον Ἕνωσιν Θεολόγων καὶ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τομέας Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς Θεολογίας) ὅτι εἰς τὰ σχολεῖα διδάσκεται τὸ πιλοτικὸν μάθημα τῆς πολυθρησκείας. Τὸ πιλοτικὸν αὐτὸ μάθημα διδάσκεται εἰς ἑκατοπεντήκοντα σχολεῖα τῆς Χώρας, ὡς ἀπεκάλυψεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τὴν ἀντίθεσίν του εἰς τὸ μάθημα αὐτὸ καὶ τὸ ἐχαρακτήρισεν «Ἅλας ἄναλον». Συμφώνως πρὸς τὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον «Larissanet» ὑπὸ ἡμερομηνίαν 26ην Ἰανουαρίου:

«Ἡ συζήτηση τῶν συνέδρων ἐπικεντρώθηκε κυρίως στὸ πιλοτικὸ αὐτὸ πρόγραμμα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ποὺ περιλαμβάνει τὴ διδασκαλία ἐννέα θρησκειῶν καὶ ἀπευθύνεται σὲ μαθητὲς ἀπὸ τὴν τρίτη Δημοτικοῦ μέχρι καὶ τὴν τρίτη Γυμνασίου καὶ πάνω στὸ θέμα αὐτὸ ἐκφράστηκε ἡ ἀντίθεση τῶν Θεολόγων σχετικὰ μὲ τὸ ὅτι πλέον τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν μετατρέπεται ἀπὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ σὲ πολυθρησκευτικό, ἀπευθυνόμενο σὲ μία ἡλικία παιδιῶν ποὺ δὲν εἶναι ὥριμα νὰ κατανοήσουν ἐννέα θρησκεῖες μαζί, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τοὺς προκαλεῖται σύγχυση.
Τονίστηκε δὲ ὅτι: «Πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν πρῶτα τὴν πίστη τους καὶ δὲν εἶναι σωστὸ νὰ διδάσκονται ἕνα πλῆθος θρησκειῶν, ποὺ τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ τοὺς προσφέρει εἶναι ἡ ἐλλιπὴς κατανόηση τῆς δικῆς τους θρησκείας. Ἠθικὰ καὶ κοινωνικὰ δὲν εἶναι σωστό… Ὀρθότερο θὰ ἦταν αὐτὸ νὰ γίνει σὲ μία πιὸ ὥριμη ἡλικία τῶν παιδιῶν, ὅταν θὰ ἔχουν καλύτερη ἀντίληψη, καὶ συγκεκριμένα στὶς τάξεις τοῦ Λυκείου».
Εἰδικότερα τὰ θέματα τῶν σπουδαίων ὁμιλητῶν τῆς ἡμερίδος ἦταν τὰ ἑξῆς: «Ἡ μαρτυρία τοῦ θεολόγου στὸ σύγχρονο ἑλληνικὸ σχολεῖο», τὸ ὁποῖο ἀνέπτυξε ὁ κ. Μιχαὴλ Τρίτος, Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, «Τὸ Ὀρθόδοξο Θεολογικὸ μάθημα, ὁ διδάσκων καὶ τὸ πιλοτικὸ πρόγραμμα», ποὺ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο π. Γεώργιο Εὐθυμίου, Ἐπίκουρο Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Ἀντιπρόεδρο τῆς Π.Ε.Θ. καὶ «Θρησκευτικά: Μάθημα πνευματικῆς προόδου ἢ ὀπισθοδρόμηση;», ποὺ ἐκφωνήθηκε ἀπὸ τὸν κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη, Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐργαστηρίου Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς».
Τὸ πιλοτικὸν αὐτὸ μάθημα εἶναι ἡ ἄλλη βαρεῖα ἧττα τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ὄχι μόνον δὲν ὑπερασπίζεται τὴν σημερινὴν μορφὴν τοῦ μαθήματος ἀλλὰ «ἀγνοεῖ» ἢ περιφρονεῖ καὶ τὸ ἄρθρον 16 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖον ὁρίζει (δὲν ἔχει ἀναθεωρηθῆ ἀπὸ τὸ 1975 τὸ συγκεκριμένον ἄρθρον) ὅτι ἡ παιδεία πρέπει νὰ μεριμνᾶ διά τὴν Ἐθνικὴν καὶ Θρησκευτικὴν συνείδησιν τῶν μαθητῶν καὶ τῶν μαθητριῶν. Τὸ Σύνταγμα δὲν ἔχει ἀναθεωρηθῆ. Διατὶ δὲν ἐκμεταλλεύονται τὰς διατάξεις του οἱ Σεβ. Μητροπολῖται τῆς Χώρας καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος; Πῶς ὑπερασπίζονται τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ὅταν ἀδιαφοροῦν διά τὴν ἐφαρμογὴν τῆς συγκεκριμένης διατάξεως τοῦ Συντάγματος; Ἡ συγκεκριμένη διάταξις(1975) ὑπερησπίζετο καὶ ὑπερασπίζεται τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα καὶ εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν τὴν σημερινὴν πολυφυλετικὴν καὶ πολυθρησκευτικὴν Ἑλλάδα. Μελλοντικῶς οἱ Σεβ. Μητροπολῖται τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τοὺς συμβιβασμοὺς τοὺς ὁποίους κάμνουν μὲ τὰς πολιτικοὺς ἐξουσιαστάς θὰ εὑρεθοῦν μὲ τὴν βαρεῖαν κατηγορίαν ὅτι κάμνουν «ἐκπτώσεις εἰς τὴν Πίστιν», ἐπειδὴ δὲν ὑπερασπίζονται τὸ Ὀρθόδοξον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Τὸ πιλοτικὸν αὐτὸ μάθημα εἶναι ἡ χειροτέρα ἧττα διά τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς καθιερώσεως τοῦ πολιτικοῦ γάμου καὶ τὴν διαγραφὴν τοῦ θρησκεύματος εἰς τὰς Ἀστυνομικάς Ταυτότητας. Διότι πλέον δὲν θὰ διδάσκεται ἡ ὀρθόδοξος πίστις εἰς τὰ σχολεῖα, ἀλλὰ τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ ἐννέα θρησκειῶν. Οὐσιαστικῶς θὰ διδάσκεται ἡ ἀ-θρησκεία. Εἰς μίαν ἐποχήν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ βαθυτάτην ἐθνικήν, κοινωνικήν, οἰκονομικὴν καὶ πολιτικὴν κρίσιν. Οἱ πολιτικοὶ κτυποῦν καὶ τὴν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως εἰς τὰ σχολεῖα ἄνευ οὐσιαστικῆς ἀντιστάσεως τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας.